Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych badań medycznych densytometrycznych kręgosłupa i kości udowej

Numer: EZ/214/130/2011

Data składania ofert: 2011-11-16

Data otwarcia ofert: 2011-11-16

 

Krosno, dnia 09.11.2011 r.
                               (pieczęć jednostki organizacyjnej)                                                                                                                                                   
 
Znak sprawy EZ/214/130/2011                                                        
                                                                                                                             www.krosno.med.pl
 
 
 
Zapytanie ofertowe
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:
 

Przedmiot zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie specjalistycznych badań medycznych densytometrycznych kręgosłupa i kości udowej.
 
1. Badania wykonywane będą na podstawie skierowania wystawionego przez Udzielającego zamówienie, które będzie zawierać, co najmniej:
a)       imię i nazwisko osoby kierowanej na badanie
b)       adres zamieszkania osoby kierowanej na badanie
c)       PESEL
d)       Cel i rodzaj badania
e)       Podpis i pieczątka lekarza kierującego
f)        Pieczątkę komórki organizacyjnej Udzielającego zamówienie
g)       Datę wystawienia skierowania
 
2. Udzielający zamówienie pokrywa koszty transportu pacjenta w przypadkach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych Dz.U. 2007 nr 166 poz. 1172
3. Po zakończeniu badania przyjmujący zamówienie wyda wynik badania z opisem lub bez w zależności od wskazania Udzielającego zamówienie w terminie do 14 dni od daty przeprowadzenia badania.
4. Przekazanie oryginału orzeczenia lub wyniku badania przekazane zostanie personelowi medycznemu towarzyszącemu pacjentowi, zaś w razie jego nieobecności przesłane zostanie listownie na adres Udzielającego zamówienie z dopiskiem umieszczonym na kopercie obejmującym słowa „Wyniki badań” oraz nazwę jednostki organizacyjnej Udzielającego zamówienie, od której pochodzi skierowanie.
 
6. Zamawiający wymaga, aby badania świadczone były przez osoby posiadające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe i inne wymagania podmiotowe określone w przpisach ogólnych
7. Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe badania medyczne wykonywane były na sprzęcie medycznym posiadającym aktualne testy i świadectwa
8. Zamawiający wymaga, aby badania świadczone były za pomocą wyrobów medycznych, produktów leczniczych i innych środków materialnych Przyjmującego zamówienie
9. Zamawiający wymaga, aby Przyjmujący zamówienie poddał się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wymagań określonych w szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania.
Termin realizacji zamówienia:
 
 
Realizacja zamówienia: umowa na okres 24 miesięcy
 
Miejsce i termin złożenia oferty:
 
 
Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275
 
Termin złożenia oferty do: 16.11.2011 r. do godz. 10:00
Termin i miejsce otwarcia ofert:
 
16.11.2011  r. godz. 10:20
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 104
 
Warunki płatności:
 
Warunki płatności reguluje § 3 wzoru umowy
 
Inne szczególne warunki:
 
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)
 
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
 
sprawach merytorycznych: Katarzyna Najbar, Agata Zych – Dział Marketingu i Nadzoru tel. 13 43 78 261
 
w sprawach formalnych(proceduralnych) –z  ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –   Joanna Mendocha   tel. 013 4378227
 
Wymogi formalne:
 
Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

Sposób złożenia oferty
Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:
 
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,
ul. Korczyńska 57,
38-400 Krosno
Sekretariat, pok. 275
z dopiskiem :
 
 
Oferta – badania densytometryczne
NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE
 
 
Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):
 
 I.    Identyfikacja
1.    Nazwa wykonawcy ...............................................................................................................................................................
2.    Adres siedziby .......................................................................................................................................................................
3.    NIP ...........................................................................................................................................................................................  
4.    KRS/EDG ................................................................................................................................................................................  
5.    Nr r-ku bankowego ...............................................................................................................................................................
II.        Cena
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
1)    cenę netto     
(słownie złotych.................................................................................................................................................................... )
2)    podatek VAT
(słownie złotych.................................................................................................................................................................... )
3)    cenę brutto    
(słownie złotych................................................................................................................................................................... )
III.    Oświadczenia dodatkowe
1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia ..........................................................................................................................
3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
4.    Oferuję gwarancję na okres ......................................................................................................................  (jeżeli dotyczy)
5.    Okres związania ofertą: .........................................................................................................................................................
6.    Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.
7.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia..................................................................................................
Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)
Załączniki
Załącznik nr 1 – formularz przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – wzór umowy
 
 

 Załączniki:
zapytanie ofertowe
zał. nr 1 - formularz ofertowy
umowa wzór
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000