Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | W związku z organizacją 30 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków, uprzejmie informujemy, ze w dniu 6 lipca br. (sobota) w godzinach od 13.00 do 15.00 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w obrębie dróg dojazdowych do Szpitala. Prosimy o ostrożność i cierpliwość, a także o stosowanie się do poleceń policjantów i pozostałych służb. |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Zakup i dostawa maceratora, myjni-dezynfektora i wózków do transportu pacjentów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”

Numer: EZ/215/143/2011

Data składania ofert: 2011-11-09

Data otwarcia ofert: 2011-11-09

 

Krosno: Zakup i dostawa maceratora, myjni-dezynfektora i wózków do transportu pacjentów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
Numer ogłoszenia: 352206 - 2011; data zamieszczenia: 26.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II , ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, faks 013 4378497, 4378215.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa maceratora, myjni-dezynfektora i wózków do transportu pacjentów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 1 - zakup wraz z dostawą 20 sztuk myjni-dezynfektora do basenów i pojemników na mocz Pakiet nr 2 - zakup wraz z dostawą 3 sztuk maceratora do basenów i pojemników na mocz z pulpy celulozowej Pakiet nr 3 - zakup wraz z dostawą 12 wózków do transportu pacjentów (wózków do przewodu chorych w pozycji leżącej - 3 segmentowych) Szczegółowy opis, parametry graniczne, zakres i wielkość ww. pakietów określa załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie części dotyczące przedmiotu zamówienia w danym pakiecie, stanowią jedną całość i nie podlegają wyłączeniu. Podmiot przystępujący do przetargu na dany pakiet musi zaoferować realizację tego pakietu w całości, bez dzielenia na poszczególne części, natomiast może wchodzić w konsorcja z innymi podmiotami w celu zrealizowania w całości przedmiotu zamówienia w danym pakiecie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.19.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze wymogami prawnymi Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. W przypadku produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne: 1. dla wyrobów wprowadzonych po wejściu w życie ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r, Nr 107, poz. 679): -CERTYFIKAT JAKOŚCI CE - wystawiany przez jednostkę notyfikującą, -ZGŁOSZENIE WYROBU MEDYCZNEGO do Prezesa Urzędu, lub -POWIADOMIENIE O WPROWADZENIU WYROBU MEDYCZNEGO NA TERYTORIUM RP do Prezesa Urzędu 2. dla wyrobów wprowadzonych przed wejściem w życie ustawy zgodnie z Art. 138 Ustawy o wyrobach medycznych: -CERTYFIKAT JAKOŚCI CE - wystawiany przez jednostkę notyfikującą, -DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI wystawiana przez producenta, że wyrób jest zgodny z normami, -WPIS LUB ZGŁOSZENIE DO REJESTRU (KLASA II b i III) 2. W celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty spełniają wymagania - parametry określone przez Zamawiającego w siwz należy do oferty dołączyć: A)opisy (charakterystyki) zaoferowanych produktów, w szczególności w formie aktualnych katalogów (dopuszcza się poszczególne karty katalogowe)lub i materiałów firmowych lub i folderów, ulotek informacyjnych, instrukcje obsługi przy czym należy wyraźnie zaznaczyć produkt, który jest oferowany.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp niedopuszczalne są zmiany istotne postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na określonych tam warunkach. W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany: - korzystne dla zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikało by to z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie, w szczególności w ratach zamiast jednorazowej płatności lub w większej ich liczbie, bądź przewidujące dłuższy termin zapłaty. - przewidujące dłuższy termin wykonania zamówienia na skutek obiektywnych okoliczności których nie można było przewidzieć, - przewidujące dostawy równoważne w nowszej i oczywiście lepszej technologicznie ich wersji, bądź te same dostawy w innym opakowaniu jeżeli w obydwu przypadkach nie prowadzi to do zwiększenia ceny, Zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosno.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - pokój 104.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 - zakup wraz z dostawą 20 sztuk myjni-dezynfektora do basenów i pojemników na mocz.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 1 - zakup wraz z dostawą 20 sztuk myjni-dezynfektora do basenów i pojemników na mocz zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zał. nr 2 do siwz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.19.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 - zakup wraz z dostawą 3 sztuk maceratora do basenów i pojemników na mocz z pulpy celulozowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 2 - zakup wraz z dostawą 3 sztuk maceratora do basenów i pojemników na mocz z pulpy celulozowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w zał. nr 2 do siwz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.19.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 - zakup wraz z dostawą 12 wózków do transportu pacjentów (wózków do przewodu chorych w pozycji leżącej - 3 segmentowych).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 3 - zakup wraz z dostawą 12 wózków do transportu pacjentów (wózków do przewodu chorych w pozycji leżącej - 3 segmentowych) zgodnie z wymaganiami zawartymi w zał. nr 2 do siwz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.19.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

 

Numer ogłoszenia: 361878 - 2011; data zamieszczenia: 03.11.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 352206 - 2011 data 26.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, fax. 013 4378497, 4378215.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,..


 

 

 

 

Numer ogłoszenia: 365052 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 352206 - 2011 data 26.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, fax. 013 4378497, 4378215.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,..

 

 

 

 

 

 

Numer ogłoszenia: 365814 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 352206 - 2011 data 26.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, fax. 013 4378497, 4378215.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 1 - zakup wraz z dostawą 20 sztuk myjni-dezynfektora do basenów i pojemników na mocz Pakiet nr 2 - zakup wraz z dostawą 3 sztuk maceratora do basenów i pojemników na mocz z pulpy celulozowej Pakiet nr 3 - zakup wraz z dostawą 12 wózków do transportu pacjentów (wózków do przewodu chorych w pozycji leżącej - 3 segmentowych) Szczegółowy opis, parametry graniczne, zakres i wielkość ww. pakietów określa załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie części dotyczące przedmiotu zamówienia w danym pakiecie, stanowią jedną całość i nie podlegają wyłączeniu. Podmiot przystępujący do przetargu na dany pakiet musi zaoferować realizację tego pakietu w całości, bez dzielenia na poszczególne części, natomiast może wchodzić w konsorcja z innymi podmiotami w celu zrealizowania w całości przedmiotu zamówienia w danym pakiecie...
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 1 - zakup wraz z dostawą 20 sztuk myjni-dezynfektora do basenów i pojemników na mocz Pakiet nr 2 - zakup wraz z dostawą 3 sztuk maceratora do basenów i pojemników na mocz z pulpy celulozowej Pakiet nr 3 - zakup wraz z dostawą 12 wózków do transportu pacjentów (wózków do przewodu chorych w pozycji leżącej) Szczegółowy opis, parametry graniczne, zakres i wielkość ww. pakietów określa załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie części dotyczące przedmiotu zamówienia w danym pakiecie, stanowią jedną całość i nie podlegają wyłączeniu. Podmiot przystępujący do przetargu na dany pakiet musi zaoferować realizację tego pakietu w całości, bez dzielenia na poszczególne części, natomiast może wchodzić w konsorcja z innymi podmiotami w celu zrealizowania w całości przedmiotu zamówienia w danym pakiecie...
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
 • W ogłoszeniu jest: II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.12.2011..
 • W ogłoszeniu powinno być: II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 07.12.2011..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: CZĘŚĆ Nr:1.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 - zakup wraz z dostawą 20 sztuk myjni-dezynfektora do basenów i pojemników na mocz. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 1 - zakup wraz z dostawą 20 sztuk myjni-dezynfektora do basenów i pojemników na mocz zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zał. nr 2 do siwz. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.19.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.12.2011. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 - zakup wraz z dostawą 20 sztuk myjni-dezynfektora do basenów i pojemników na mocz. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 1 - zakup wraz z dostawą 20 sztuk myjni-dezynfektora do basenów i pojemników na mocz zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zał. nr 2 do siwz. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.19.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 07.12.2011. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: CZĘŚĆ Nr:2.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 - zakup wraz z dostawą 3 sztuk maceratora do basenów i pojemników na mocz z pulpy celulozowej. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 2 - zakup wraz z dostawą 3 sztuk maceratora do basenów i pojemników na mocz z pulpy celulozowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w zał. nr 2 do siwz. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.19.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.12.2011. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 - zakup wraz z dostawą 3 sztuk maceratora do basenów i pojemników na mocz z pulpy celulozowej. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 2 - zakup wraz z dostawą 3 sztuk maceratora do basenów i pojemników na mocz z pulpy celulozowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w zał. nr 2 do siwz. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.19.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 07.12.2011. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: CZĘŚĆ Nr:3.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 - zakup wraz z dostawą 12 wózków do transportu pacjentów (wózków do przewodu chorych w pozycji leżącej - 3 segmentowych). 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 3 - zakup wraz z dostawą 12 wózków do transportu pacjentów (wózków do przewodu chorych w pozycji leżącej - 3 segmentowych) zgodnie z wymaganiami zawartymi w zał. nr 2 do siwz. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.19.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.12.2011. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 - zakup wraz z dostawą 12 wózków do transportu pacjentów (wózków do przewodu chorych w pozycji leżącej). 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 3 - zakup wraz z dostawą 12 wózków do transportu pacjentów (wózków do przewodu chorych w pozycji leżącej) zgodnie z wymaganiami zawartymi w zał. nr 2 do siwz. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.19.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 07.12.2011. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..

 Załączniki:
zał. nr 1 - formularz ofertowy
maceratory - parametry
myjnia-dezynfektor - parametry
wózki - parametry
zał. nr 3 - oświadczenie 1
zał. nr 4 - oświadczenie 2
zał. nr 5 - wzór umowy
SIWZ
wyjaśnienia na zapytania wykonawców
SIWZ po zmianach
zał. nr 1 po zmianach
myjnia-dezynfektor - parametry po zmianach
wzór umowy po zmianach
wybór ofert


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000