Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | W związku z organizacją 30 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków, uprzejmie informujemy, ze w dniu 6 lipca br. (sobota) w godzinach od 13.00 do 15.00 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w obrębie dróg dojazdowych do Szpitala. Prosimy o ostrożność i cierpliwość, a także o stosowanie się do poleceń policjantów i pozostałych służb. |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Zakup wraz z dostawą testów na Helicobakter Pylori

Numer: EZ/214/117/2011

Data składania ofert: 2011-09-29

Data otwarcia ofert: 2011-09-29

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

Zakup sukcesywny testów na Helicobacter Pylori  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 

1.        Cena oferty zawiera koszt dostawy do siedziby Zamawiającego przedmiotu zamówienia

2.        Końcowa ilość wynikająca z załącznika nr 2 do zapytania ofertowego dostarczonych testów na Helicobacter Pylori może ulec zmniejszeniu.

3.        Wykonawca zobowiązuje się do realizacji sukcesywnych dostaw towaru w ilościach i asortymencie  zgodnym  z zamówieniami Zamawiającego, składanymi telefonicznie lub faksem, uzależnionymi od bieżących potrzeb Zamawiającego.

4.        Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na podstawie zamówienia cząstkowego  w ciągu  max. 48 godzin od złożenia zamówienia, a w przypadku zamówień na „CITO” w ciągu  24 godzin. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

5.        Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar podczas jednej dostawy bez względu na wielkość zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się nie dzielić jednego zamówienia na części.

 

Termin realizacji zamówienia:

 

 

Umowa na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Realizacja zamówienia na podstawie zamówień cząstkowych

Okres gwarancji:

 

Nie dotyczy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

 

Termin złożenia oferty do: 29.09.2010 r. do godz. 10:00

 

Termin otwarcia ofert:

 

29.09.2010 r. godz. 11:00

 

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury na podane przez Wykonawcę konto.

Dalsze warunki płatności reguluje § 8 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

 

w sprawach merytorycznych – lek. Witold Chajec, Beata Kolasa –

Pracownia Endoskopii – Tel. 0-13 43 78 407

 

w sprawach formalnych(proceduralnych) –z  ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –     Agnieszka Pękalska   tel. 13 4378497

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem :

 

„Zakup sukcesywnych testów na Helicobacter Pylori

nie otwierać w sekretariacie”

 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):

 

 I.    Identyfikacja

1.    Nazwa wykonawcy ...............................................................................................................................................................

2.    Adres siedziby .......................................................................................................................................................................

3.    NIP ...........................................................................................................................................................................................  

4.    KRS/EDG ................................................................................................................................................................................  

5.    Nr r-ku bankowego ...............................................................................................................................................................

II.        Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1)    cenę netto     

(słownie złotych.................................................................................................................................................................... )

2)    podatek VAT

(słownie złotych.................................................................................................................................................................... )

3)    cenę brutto    

(słownie złotych ................................................................................................................................................................... )

III.    Oświadczenia dodatkowe

1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia ..........................................................................................................................

3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

4.    Oferuję gwarancję na okres ......................................................................................................................  (jeżeli dotyczy)

5.    Okres związania ofertą: .........................................................................................................................................................

6.    Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.

7.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia..................................................................................................

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – wzór umowy


 Załączniki:
załącznik 1 formularz ofertowy
załącznik 2
załącznik 3 wzór umowy
odpowiedzi na pytania
wybór najkorzystniejszej oferty


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000