Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Przeglądy sanitarne budynków - (c.o, c.w.u, wentylacja mechaniczna, gaz ziemny, gazy medyczne, wod-kan).

Numer: EZ/214/34/2014

Data składania ofert: 2014-04-18

Data otwarcia ofert: 2014-04-18

                      Krosno, dnia 04.04. 2014

                                           

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II                                                                                   

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,                                                         

tel. / 13-4378 227 lub fax 13-4378  497                                                                  

nr sprawy EZ/214/34/2014

email:sezam.szpital@krosno.med.pl                                                                      

www.krosno.med.pl          

 

                                                                      

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,
38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

przeglądy  sanitarne budynków - (c.o, c.w.u, wentylacja  mechaniczna, gaz ziemny, gazy  medyczne, wod-kan).

 

Przedmiot zamówienia:

Przeglądy  sanitarne budynków - (c.o, c.w.u, wentylacja  mechaniczna, gaz ziemny, gazy  medyczne, wod-kan).

 

Termin realizacji zamówienia:

 

Wykonawca wykona 1 etap przedmiot umowy w terminie do dnia 24 maja 2014 r. oraz 2 etap przedmiot umowy w terminie do dnia 20 listopada 2014 r.

 

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do: 18. 04. 2014 r.  godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

18.04. 2014 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Bartłomiej Prajsnar  tel. 13 43 78 319

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –      Daniel Nowak  telefon  13  43  78  227

 

 

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

„Oferta –  przeglądy budynków (c.o., c.w.u., wentylacja mechaniczna, gaz ziemny, gazy medyczne, wod-kan.) EZ/214/34/2014 

 z dopiskiem    „Nie otwierać w Sekretariacie”

  I.    Oświadczenia dodatkowe

 1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia .............................................................................

 3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

 4.    Okres związania ofertą: ...........................................................................................................

 5.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia........................................................

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2  - zestawienie budynków  

Załącznik nr 3 – wzór umowy

…………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - zestawienie budynków
Wzór umowy


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000