• Strefa Pacjenta i Rodzica

Jak zostać naszym pacjentem?

Jeśli korzystasz z leczenia w ramach NFZ:

Pacjent będąc hospitalizowany nie ponosi kosztów związanych z procesem leczenia. Placówka ochrony zdrowia musi zapewnić choremu bezpłatny dostęp do świadczeń związanych z jego leczeniem. Oznacza to, że osoba hospitalizowana nie zapłaci np. za opiekę lekarską, pielęgniarską, lekarstwa, wyżywienie.

System ubezpieczenia zdrowotnego ma na celu możliwie jak najlepsze zabezpieczenie opieki zdrowotnej osobom ubezpieczonym i osobom innym niż ubezpieczeni, uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Osoby te mają prawo do opieki zdrowotnej, świadczonej w celu zapobiegania chorobom i urazom, wczesnego wykrywania chorób, leczenia, pielęgnacji oraz zapobiegania niepełnosprawności i jej ograniczania.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/powszechne-ubezpieczenie-zdrowotne

Świadczenia zdrowotne w Szpitalu są udzielane bez skierowania w razie wypadków, zatruć, urazów, porodu, stanów zagrożenia życia lub innych wypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa.

Jak zostać naszym pacjentem?

Jeśli sam płacisz za leczenie:

Przed każdym planowanym zabiegiem konieczna jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem z naszego szpitala, który zakwalifikuje Cię do zabiegu. Na konsultację kwalifikacyjną, lub badanie można umówić się w Planowej Izbie Przyjęć lub na Oddziale. Po konsultacji, ustalimy dogodny termin wykonania zabiegu lub badania. W zależności od zaleceń, konsultacja z anestezjologiem odbędzie się w dniu przyjęcia do szpitala lub kilka dni wcześniej. Umowa na wykonanie usługi/ zabiegu jest podpisywana w dniu przyjęcia. Ewentualne badania i konsultacje dodatkowe, zostaną doliczone do rachunku, o uregulowanie należności prosimy w dniu wypisu. W dniu wypisu ustalony zostanie również termin konsultacji poszpitalnej.

W przypadku przyjęcia do porodu skierowanie do Szpitala nie jest konieczne!

EKUZ –Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) osobom ubezpieczonym/uprawnionym przysługują rzeczowe świadczenia zdrowotne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. Lekarz udzielający świadczeń ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim UE/EFTA z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi posiadacza EKUZ do państwa właściwego lub państwa zamieszkania przed końcem planowanego pobytu w celu poddania się wymaganemu leczeniu.

Osoby, do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, podlegają obowiązkom i korzystają z praw wynikających z ustawodawstwa każdego państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co obywatele tego państwa. Oznacza to, że rzeczowe świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z zasadami ustalonymi przez każde państwo członkowskie UE/EFTA, regulowanymi przez wewnętrzne ustawodawstwo obowiązujące w danym państwie. Pośród państw członkowskich UE/EFTA istnieją kraje posiadające systemy nieodpłatnej ochrony zdrowia, systemy, w których koszty leczenia pokrywa sam ubezpieczony, występujący następnie do instytucji właściwej o zwrot poniesionych kosztów, jak również systemy przewidujące tzw. współpłacenie. Zatem ubezpieczony, korzystający ze świadczeń zdrowotnych w ramach systemu, w którym istnieje obowiązek współfinansowania świadczeń, ponosi takie koszty na zasadach analogicznych, jak osoby ubezpieczone w tym państwie członkowskim UE/EFTA. W wielu państwach członkowskich UE/EFTA, w ramach systemu publicznego nie jest finansowany transport karetką czy też świadczenia z zakresu ratownictwa, zwłaszcza ratownictwa górskiego. Dlatego przed wyjazdem do innego państwa członkowskiego UE/EFTA warto dowiedzieć się o zasadach funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w tym państwie.

Z uwagi na fakt, iż Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokrywa kosztów udziału własnego świadczeniobiorców w przypadku wyjazdu do tych państw członkowskich UE/EFTA, w których obowiązuje taki system, zalecane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia, tak aby uniknąć obciążenia tymi kosztami.

W niektórych państwach członkowskich w trakcie udzielania świadczeń medycznych wymagane jest okazanie dowodu tożsamości - preferowany paszport - wraz z EKUZ oraz pozostawienie lekarzowi kserokopii karty. Dlatego warto jest mieć przy sobie kilka jej kserokopii.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego (z wyjątkiem tzw. kosztów własnych pacjenta, o ile zostały przewidziane w ustawodawstwie państwa pobytu). Zgodnie z przepisami unijnymi z zakresu koordynacji systemów ochrony zdrowia w poszczególnych państwach członkowskich UE/EFTA (rozporządzenie nr 883/2004 i 987/2009), EKUZ może zostać wydana wyłącznie tym osobom, które posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z ustawodawstwem jednego z państw UE/EFTA. Ważność tego dokumentu wygasa zawsze z chwilą utraty tego uprawnienia.

W odniesieniu do Polski oznacza to, że EKUZ może być wydana osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów krajowych i zachowuje ważność do momentu określonego w niej jako data końcowa ważności karty . Prawo do posługiwania się kartą wydaną przez NFZ wygasa w przypadku, gdy w okresie ważności EKUZ posiadacz karty utraci prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych przez NFZ . W związku z tym, Narodowy Fundusz Zdrowia podejmie wszelkie przewidziane prawem kroki w celu odzyskania poniesionych nienależnie kosztów leczenia od osoby, która skorzystała z opieki zdrowotnej na podstawie EKUZ, po utracie statusu osoby ubezpieczonej. Ponadto, od momentu podjęcia pracy lub działalności w innym państwie członkowskim przestaje Pan/ Pani podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce, nawet, jeżeli pracodawca nie dopełni obowiązku wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych na koszt NFZ osób ubezpieczonych wygasa po upływie 30 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia, np. 30 dnia od dnia:
1. rozwiązania stosunku pracy (dotyczy to osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, mianowania, oraz żołnierzy i funkcjonariuszy) lub też w przypadku otrzymania bezpłatnego urlopu dłuższego niż 30 dni
2. zakończenia lub wyrejestrowania działalności gospodarczej
3. utraty statusu bezrobotnego w RP lub z dniem podjęcia pracy w innym państwie członkowskim
4. utraty czy zawieszenia prawa do pobierania świadczenia emerytalno-rentowego;
5. utraty statusu rolnika
6. utraty prawa do świadczenia społecznego (innego niż zasiłek dla osób bezrobotnych czy świadczenie emerytalno – rentowe), np. zasiłek stały z pomocy społecznej, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, czy świadczenie pielęgnacyjne;
7. rozwiązania umowy dobrowolnego ubezpieczenia;

W przypadku osób, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończeniu nauki lub skreślenia z listy uczniów, natomiast w przypadku studentów prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich oraz z chwilą ukończenia 26 rż.

Wraz z wygaśnięciem prawa do świadczeń ww. grup ubezpieczonych – prawo to wygasa również dla osób zgłoszonych przez nich do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodzin. Informacje pochodzą: www.ekuz.nfz.gov.pl

Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

W celu skorzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy potwierdzić uprawnienie poprzez:
a)system eWUŚ,
b) przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,
c) złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń przez: pa-cjenta/przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego lub faktycznego.

Warunkiem dokonania weryfikacji prawa do świadczeń w systemie eWUŚ jest okazanie dokumentu z numerem PESEL (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest:
a) dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:
- odpowiedni druk ZUS,
- aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
b) dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą
– aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,
c) dla osoby ubezpieczonej w KRUS
- legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne,
d) dla emerytów i rencistów
-legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny odcinek emerytury lub renty,
e) dla osoby bezrobotnej:
- aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy,
f) dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie
– umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki,
g) dla członka rodziny osoby ubezpieczeniowej:
- odpowiedni druk z aktualną pieczątką pracodawcy,
- legitymacja rodzinna,
- aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
h) dla osób uprawnionych z innego państwa członkowskiego, przebywających czasowo
na terytorium Polski:
- EKUZ –Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego,
- certyfikat zastępczy,
- poświadczenie wydane przez NFZ.
i)dla osób nieubezpieczonych spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163)
- decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby nieubezpieczonej,
j) dla nieubezpieczonych cudzoziemców zamieszkujących na terytorium RP i posiadających Kartę Polaka (w zakresie korzystania ze świadczeńw trybie nagłym)
- Karta Polaka,
k) dla osób nieubezpieczonych, które są w trakcie ubiegania się o rentę lub emeryturę
- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
l) dla osób, które po ustaniu zatrudnienia pobierają z ZUS zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny lub macierzyński
-zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

W przypadku stanu nagłego dokument może być przedstawiony w innym czasie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia, a jeżeli świadczenie jest udzielane w oddziale szpitalnym, w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.

W przypadku nieprzedstawienia dokumentu w terminach określonych w ust. 4, świadcze nie zostaje udzielone na koszt świadczeniobiorcy.

Osoby zgłaszające się do Szpitala, które nie posiadają wymaganego przepisami skierowania a także osoby nieposiadające uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, ponoszą pełną odpłatność za udzielone świadczenia.

Ubezpieczeni, których składki odprowadzane są przez płatników, nie ponoszą konsekwencji zaniedbań płatników w zakresie opłacania składek.