Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy :.Kierownik: mgr Marzena Guzik
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa: Małgorzata Wilk - lic. piel. specjalistka opieki długoterminowej
Opieka medyczna: lek. Aneta Węgrzyn - specjalista chorób wewnętrznych
Kierownik 134374873
Pielęgniarka oddziałowa 134374868
Dyżurka pielęgniarska 134374828
Dyżurka lekarska 134374839
Pacjenci 134374829

ul. Grodzka 45
Piętro: 1
Zakres świadczonych usług:
W Zakładzie obejmujemy opieką osoby, które ukończyły 18 rok życia, przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, ale które ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoobsłudze i pielęgnacji oraz konieczność stałej kontroli lekarskiej, powinny przebywać w specjalistycznej placówce. W ZOL udzielamy całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących - leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób z rozpoznaniem choroby przewlekłej, które nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym, a które w ocenie skali Barthel dokonanej w dniu przyjęcia otrzymali 40 punktów lub mniej . Zapewniamy profesjonalną opiekę lekarską i pielęgniarską, konsultacje specjalistyczne i rehabilitację. Dysponujemy sprzętem do pielęgnacji i rehabilitacji chorych. Z usług ZOL nie mogą korzystać osoby, których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa (w takim przypadku wskazana jest opieka paliatywna lub hospicyjna), choroba psychiczna lub uzależnienie (należy korzystać z leczenia w oddziale opieki psychiatrycznej lub odwykowym).

Finansowanie pobytu:
Pobyt w ZOL jest finansowany przez NFZ w części obejmującej świadczenia zdrowotne. Fundusz nie pokrywa kosztów wyżywienia i zakwaterowania, dlatego pacjenci są zobowiązani wnosić miesięczną opłatę, której wysokość jest ustalana na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów. W chwili obecnej jest to kwota odpowiadająca 250% najniższej emerytury, jednak nie więcej niż 70% dochodu pacjenta.

Zasady przyjęcia i pobytu w ZOL:
Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą świadczeniobiorców składa skierowanie wraz z załączonym do niego wywiadem pielęgniarskim i zaświadczeniem lekarskim bezpośrednio do ZOL. Czas oczekiwania na przyjęcie wynika z kolejności wpisania na listę oczekujących, liczby wolnych miejsc i wysokości kontraktu zawartego z NFZ. W sytuacji rezygnacji z proponowanego terminu przyjęcia, osoba zostaje skreślona z listy osób oczekujących. W przypadkach nagłych, wynikających ze zdarzeń losowych, uzasadnionych stanem zdrowia, na wniosek ordynatora oddziału Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, w którym przebywa pacjent, istnieje możliwość skierowania chorego do ZOL w trybie pilnym. W razie konieczności okresowego leczenia w oddziale szpitalnym pacjenta przyjętego do ZOL, gwarantujemy rezerwację łóżka w ZOL.

Jeżeli pacjent jest niezdolny do samodzielnego wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, w sytuacji osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zgoda jej opiekuna prawnego. Jeżeli pacjent jest niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, nie ma przedstawiciela ustawowego albo porozumienie z nim jest niemożliwe konieczne jest uzyskanie zgody sądu opiekuńczego. Sądem opiekuńczym właściwym miejscowo dla udzielenia zgody na wykonanie czynności medycznych jest sąd, w którego okręgu czynności te mają być wykonane.

Wniosek o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z kompletem dokumentów należy składać w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krośnie przy ul. Grodzkiej 45 (codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00- 14:35).

Szczegółowe informacje można uzyskać u Kierownika ZOL oraz u Pielęgniarki Społecznej (w siedzibie Szpitala w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 tel. 134378746).

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do ZOL:
- Wywiad pielęgniarski
- Zasady przyjęcia
- Zaświadczenie lekarza psychiatry
- Zgoda opiekuna
- Zgoda pacjenta
- Karta oceny świadczeniobiorcy
- Oświadczenie o przyjęciu zobowiązań
- Umowa
- Skierowanie do ZOL
- Wniosek o wydanie skierowania - Protokół przyjęcia depozytu

Dla Pacjenta / Interesanta Dla Instytucji / Firm
  Rejestracja do poradni on-line   Sprawdź harmonogram poradni   Aktualne kolejki oczekujących   Rozkład jazdy MKS   Transmisja Danych Pożarowych

  Zamówienia publiczne
Chcemy być coraz lepsi - podziel się uwagami i spostrzeżeniami


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000