Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Zakup sukcesywny ściereczek w rolce i wilgotnych chusteczek pielęgnacyjnych

Numer: EZ/214/46/2012

Data składania ofert: 2012-04-23

Data otwarcia ofert: 2012-04-23

 

…………………………………..…………………..                                                   Krosno, dnia 16.04.2012 r.
                               (pieczęć jednostki organizacyjnej)                                                                                                                                                   
 
Znak sprawy EZ/214/46/2012
                                                                                                                            
                                                                                                                                             www.krosno.med.pl
 
 
 
Zapytanie ofertowe
 
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:
 
 

Przedmiot zamówienia:
 
 
Zakup sukcesywnyściereczek w rolce i wilgotnych chusteczek pielęgnacyjnych wraz z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57.
 
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze wymogami prawnymi - Zamawiający żąda następujących dokumentów:
 
W przypadku produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne:
1.       dla wyrobów wprowadzonych po wejściu w życie ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r, Nr 107, poz. 679):
-           CERTYFIKAT JAKOŚCI CE – wystawiany przez jednostkę notyfikującą,
-           ZGŁOSZENIE WYROBU MEDYCZNEGO do Prezesa Urzędu,
lub
-           POWIADOMIENIE O WPROWADZENIU WYROBU MEDYCZNEGO NA TERYTORIUM RP do Prezesa Urzędu
2.       dla wyrobów wprowadzonych przed wejściem w życie ustawy zgodnie z Art. 138 Ustawy o wyrobach medycznych:
-           CERTYFIKAT JAKOŚCI CE - wystawiany przez jednostkę notyfikującą,
-           DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI wystawiana przez producenta, że wyrób jest zgodny z normami,
-           WPIS LUB ZGŁOSZENIE DO REJESTRU (KLASA II b i III)”
 
Ponadto, w celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty spełniają wymagania – parametry określone przez Zamawiającego w siwz należy do oferty dołączyć:
 
a)opisy (charakterystyki) zaoferowanych produktów, w szczególności w formie aktualnych katalogów (dopuszcza się poszczególne karty katalogowe)lub/i materiałów firmowych lub/i folderów, ulotek informacyjnych, instrukcje obsługi przy czym należy wyraźnie zaznaczyć produkt, który jest oferowany.
 
 
Termin realizacji zamówienia:
 
 
Umowa na okres 3 miesięcy od daty podpisania umowy
 
Miejsce wykonania zamówienia:
 
Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57
Miejsce i termin złożenia oferty:
 
 
Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275
 
Termin złożenia oferty do: 23.04.2012 r. do godz. 10:00
 
Termin i miejsce otwarcia ofert:
 
23.04.2012 r. godz. 10:15
 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 102
 
Warunki płatności:
 
Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury na podane przez Wykonawcę konto.
 
Dalsze warunki płatności reguluje § 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 
Inne szczególne warunki:
 
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)
 
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
 
w sprawach merytorycznych : mgr Dorota Kostrzewa - Pielęgniarka Naczelna tel. 13 43 78 680
 
w sprawach formalnych(proceduralnych) –z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –    mgr inż.  Joanna Mendocha   tel. 013 4378227
 
Wymogi formalne:
 
Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.
 

 
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
 
1.Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w załączniku nr 2 do zapytania ofetowego, a także doświadczenie i wiedzę zawodową wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (pakowanie, transport, ubezpieczenie, szkolenia), podatki, cła, oraz rabaty, upusty itp., których wykonawca zamierza udzielić oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
 
2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty (w tym podatek VAT), jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ponosi dodatkowo innych kosztów związanych z realizacją zamówienia.
 
3. Cena musi być podana w formularzu – „Oferta Wykonawcy” – zał. nr 1 do zapytania ofertowego – w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy), netto i brutto z podaniem obowiązującej stawki podatku VAT.
 
4. Przez cenę należy rozumieć cenę zgodnie z art. 2 pkt 1 Pzp,
 
5. Przy obliczaniu wartości brutto należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży brutto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 2005 nr 95 poz. 798) tj. zgodnie ze wzorem:
 
Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.
 
 
6. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet wykonania zamówienia, a płatność nastąpi zgodnie ze stosownym zapisem umowy i ofertą wykonawcy.
 
7. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia zawartego w załączniku nr 2 oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
 
 
SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
 
Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:
 
 
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,
ul. Korczyńska 57,
38-400 Krosno
Sekretariat, pok. 275
z dopiskiem :
 
 
Oferta – ściereczki w rolce i wilgotne chusteczki pielęgnacyjne
NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE
Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)
 
 
 
Załączniki do zapytania ofertowego
 
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – formularz przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – wzór umowy

 Załączniki:
zapytanie ofertowe
zał. nr 1 do zapytania ofertowego
zał. nr 2
wzór umowy
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000