Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Zakup sukcesywny ampułkowych wskaźników biologicznych do pary wodnej

Numer: EZ/214/16/2012

Data składania ofert: 2012-02-14

Data otwarcia ofert: 2012-02-14

 

Krosno, dnia 09.02.2012. r.
                               (pieczęć jednostki organizacyjnej)                                                                                                                                                   
 
Znak sprawy EZ/214/16/2012                                                          
                                                                                                                             www.krosno.med.pl
 
 
 
Zapytanie ofertowe
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:
 

Przedmiot zamówienia:
 
 
Zakup sukcesywny ampułkowych wskaźników biologicznych do pary wodnej wraz z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57.
 
 
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze wymogami prawnymi Zamawiający żąda następujących dokumentów:
 
W przypadku produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne:
1.       dla wyrobów wprowadzonych po wejściu w życie ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r, Nr 107, poz. 679):
-           CERTYFIKAT JAKOŚCI CE – wystawiany przez jednostkę notyfikującą,
-           ZGŁOSZENIE WYROBU MEDYCZNEGO do Prezesa Urzędu,
lub
-           POWIADOMIENIE O WPROWADZENIU WYROBU MEDYCZNEGO NA TERYTORIUM RP do Prezesa Urzędu
2.       dla wyrobów wprowadzonych przed wejściem w życie ustawy zgodnie z Art. 138 Ustawy o wyrobach medycznych:
-           CERTYFIKAT JAKOŚCI CE - wystawiany przez jednostkę notyfikującą,
-           DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI wystawiana przez producenta, że wyrób jest zgodny z normami,
-           WPIS LUB ZGŁOSZENIE DO REJESTRU (KLASA II b i III)”
 
W celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty spełniają wymagania – parametry określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym należy do oferty dołączyć:
A )opisy (charakterystyki) zaoferowanych produktów, w szczególności w formie aktualnych katalogów (dopuszcza się poszczególne karty katalogowe)lub/i materiałów firmowych lub/i folderów, ulotek informacyjnych, instrukcje obsługi przy czym należy wyraźnie zaznaczyć produkt, który jest oferowany.
 
Termin realizacji zamówienia:
 
 
Realizacja zamówienia: umowa na okres 12 miesięcy, realizacja zamówienia na podstawie zamówień cząstkowych w terminach określonych we wzorze umowy
 
Miejsce wykonania zamówienia:
 
 
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57 –  Magazyn szpitalny
 
Miejsce i termin złożenia oferty:
 
 
Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275
 
Termin złożenia oferty do: 14.02.2012 r. do godz. 10:00
Termin i miejsce otwarcia ofert:
 
14.02.2012 r. godz. 10:20
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 102
 
Warunki płatności:
 
Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury na podane przez Wykonawcę konto.
Dalsze warunki płatności reguluje § 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 
Inne szczególne warunki:
 
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)
 
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
 
sprawach merytorycznych : Pielęgniarka Oddziałowa Centralnej Sterylizacji – mgr Danuta Gonet
 
w sprawach formalnych(proceduralnych) –z  ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –    mgr inż.  Joanna Mendocha   tel. 013 4378227
 
Wymogi formalne:
 
Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

Sposób złożenia oferty
Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:
 
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,
ul. Korczyńska 57,
38-400 Krosno
Sekretariat, pok. 275
z dopiskiem :
 
 
Oferta – ampułkowy wskaźnik biologiczny
NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE
 
 
Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):
 
 
 
 
 I.    Identyfikacja
1.    Nazwa wykonawcy ...............................................................................................................................................................
2.    Adres siedziby .......................................................................................................................................................................
3.    NIP ...........................................................................................................................................................................................  
4.    KRS/EDG ................................................................................................................................................................................  
5.    Nr r-ku bankowego ...............................................................................................................................................................
II.        Cena
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
1)    cenę netto     
(słownie złotych.................................................................................................................................................................... )
2)    podatek VAT
(słownie złotych.................................................................................................................................................................... )
3)    cenę brutto    
(słownie złotych................................................................................................................................................................... )
III.    Oświadczenia dodatkowe
1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia ..........................................................................................................................
3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
4.    Oferuję gwarancję na okres ......................................................................................................................  (jeżeli dotyczy)
5.    Okres związania ofertą: .........................................................................................................................................................
6.    Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.
7.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia..................................................................................................
Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)
 
 
Załączniki
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – formularz przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – wzór umowy

 Załączniki:
zapytanie ofertowe
zał. nr 1
zał. nr 2
wzór umowy


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000