Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Zakup wraz z dostawą worków do odkurzaczy oraz środków chemicznych II.

Numer: EZ/214/5/2012

Data składania ofert: 2012-01-24

Data otwarcia ofert: 2012-01-24

........................................................... Krosno, dnia 16.01.2012 r.

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

Znak sprawy EZ/214/5/2012

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

Zakup wraz z dostawą worków do odkurzaczy oraz środków chemicznych II do siedziby Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w zał. nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Oferowany wyrób musi być:

 1. odpowiednio oznakowany i posiadać wymagane prawem dopuszczenie do obrotu (Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zgłoszenia do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności oraz wszelkie posiadane atesty na zaoferowany asortyment)

 2. posiadać dokumentację techniczną w języku polskim, niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego z wyrobu, jak: gwarancje, instrukcje, opisy techniczne, schematy, itp.

 

A.1) W celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty spełniają wymagania – parametry określone przez Zamawiającego w siwz należy do oferty dołączyć parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy:

 • Oryginalne opisy (charakterystyki) zaoferowanych produktów, w szczególności w formie aktualnych katalogów (dopuszcza się poszczególne karty katalogowe)lub/i materiałów firmowych lub/i folderów, ulotek informacyjnych, przy czym należy wyraźnie zaznaczyć produkt, który jest oferowany oraz stosowne instrukcje obsługi – wszystkie pakiety.

 • Wymagane jest dostarczenie próbek produktów w zakresie Pakietu nr II po 1 szt z każdej pozycji., celem przetestowania oraz oceny zgodności z opisem. Każda próbka powinna być opisana numerem pozycji, której dotyczy. Próbki należy wysłać w osobnej kopercie z opisem: „Próbki – zakup wraz z dostawą worków do odkurzaczy oraz środków chemicznych II – EZ/214/5/2012”.

 

Termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Miejsce wykonania zamówienia:

Magazyn Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

Termin złożenia oferty do: 24.01.2012 r. do godz. 10:00

Termin i miejsce otwarcia ofert:

24.01.2012 r. godz. 10:30

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 101

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT do sekretariatu Zamawiającego.

Dalsze warunki płatności reguluje § 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych :

- Kierownik Działu Żywienia i Higieny Szpitalnej – Henryka Boczar,
tel. 13 43 78 418

- z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Katarzyna Pelczar tel. 13 43 78 497

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

Sposób złożenia oferty

 

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :

Oferta – zakup wraz z dostawą worków do odkurzaczy oraz środków chemicznych II - EZ/214/5/2012”

Nie otwierać w Sekretariacie.

 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym

determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):

 1. Identyfikacja

 1. Nazwa wykonawcy

 2. Adres siedziby

 3. NIP

 4. KRS/EDG

 5. Nr r-ku bankowego

 1. Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 1. cenę netto zł

(słownie złotych )

 1. podatek VAT

(słownie złotych )

 1. cenę brutto

(słownie złotych )

 

 

 1. Oświadczenia dodatkowe

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 2. Potwierdzam termin realizacji zamówienia

 3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

 4. Oferuję gwarancję na okres................................................................................................ (jeżeli

  dotyczy)
 5. Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np.

  oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.
 6. Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia …............................

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu


(w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

 

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 - Formularz przedmiotu zamówienia - cenowy
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000