Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II - przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Szpitala pod potrzeby budowanego bloku operacyjnego oraz przebudowa systemu zasilania Szpitala energią elektryczną w kontekście budowy bloku operacyjnego

Numer: EZ/215/03/2012

Data składania ofert: 2012-01-24

Data otwarcia ofert: 2012-01-24

Krosno: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II - przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Szpitala pod potrzeby budowanego bloku operacyjnego oraz przebudowa systemu zasilania Szpitala energią elektryczną w kontekście budowy bloku operacyjnego
Numer ogłoszenia: 11046 - 2012; data zamieszczenia: 12.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II , ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, faks 013 4378497, 4378215.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II - przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Szpitala pod potrzeby budowanego bloku operacyjnego oraz przebudowa systemu zasilania Szpitala energią elektryczną w kontekście budowy bloku operacyjnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki związane z pełnieniem Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie: 1) Pakiet nr 1 - przebudowa systemu zasilania Szpitala energią elektryczną w kontekście budowy Bloku Operacyjnego 2) Pakiet nr 2 - przebudowa sieci wodociągowej pod potrzeby bloku operacyjnego w szpitalu przy ulicy Korczyńskiej 1.2. Usługi objęte niniejszym postępowaniem muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, w oparciu o dokumentację projektową, warunki uzgodnień i opinii dołączonych do dokumentacji projektowej, prawo budowlane, w szczególności z art. 25 - 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. r. 2010, poz. 243, nr 1623 - tekst jednolity, ze zm., dalej przywoływana jako Prawo Budowlane) wraz z przepisami wykonawczymi, Polskie Normy oraz w oparciu o wydane pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy. 1.3. Przedmiot Zamówienia określają również: 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania nr EZ/215/03/2011 2) Załącznik do SIWZ nr 6 w zakresie pakietu nr 1 i załącznik nr 7 w zakresie pakietu nr 2 1.4. Na Wykonawcy ciążą obowiązki określone we wzorach umowy stanowiących załączniki nr 3 i 4 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa, w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • A) Opis sposobu dokonania oceny spełniania przez Wykonawcę warunków (podmiotowych)udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa, w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie analizy dokumentów złożonych na potwierdzenie posiadania przez Wykonawcę odpowiedniej wiedzy i doświadczenia B) Informacja o oświadczeniach i / lub dokumentach jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków(podmiotowych): W zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca złoży: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz oraz 2. Wykaz wykonanych usług w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. pełnieniem przynajmniej jednego nadzoru inwestorskiego nad przynajmniej jedną robotą budowlano-montażową w której jednocześnie wykonywane były prace branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej o wartości łącznej, co najmniej 10 mln zł netto. 3. Dokumenty potwierdzające, że usługi wskazane w 2) zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien dysponować inspektorami nadzoru posiadającymi stosowne uprawnienia branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, o co najmniej trzyletnim stażu pracy polegającym na pełnieniu nadzoru nad wykonywanymi pracami w przypisanych im branżach A) Opis sposobu dokonania oceny spełniania przez Wykonawcę warunków (podmiotowych)udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa, w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie analizy dokumentów złożonych na potwierdzenie dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; B) Informacja o oświadczeniach i / lub dokumentach, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków(podmiotowych): Wykonawca złoży: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz 2. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien dysponować inspektorami nadzoru posiadającymi stosowne uprawnienia branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, o co najmniej trzyletnim stażu pracy polegającym na pełnieniu nadzoru nad wykonywanymi pracami w przypisanych im branżach A) Opis sposobu dokonania oceny spełniania przez Wykonawcę warunków (podmiotowych)udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa, w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie analizy dokumentów złożonych na potwierdzenie dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; B) Informacja o oświadczeniach i / lub dokumentach, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków(podmiotowych): Wykonawca złoży: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz 2. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • A) Opis sposobu dokonania oceny spełniania przez Wykonawcę warunków (podmiotowych)udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa, w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie analizy dokumentów złożonych na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej; B) Informacja o oświadczeniach i / lub dokumentach jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków(podmiotowych): Wykonawca złoży 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz oraz 2. Polisę od odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość, co najmniej 100 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

17.1 Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp niedopuszczalne są zmiany istotne postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na określonych tam warunkach. Zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 17.2 W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany: a) korzystne dla Zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikało by to z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie, w szczególności w ratach zamiast jednorazowej płatności lub w większej ich liczbie, bądź przewidujące dłuższy termin zapłaty. b) ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia na etapie realizacji umowy, w przypadku nie pozyskania przez Zamawiającego środków z zewnętrznych źródeł finansowania i związanych z tym zmian wynagrodzenia wykonawcy. c) ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia na etapie realizacji umowy, gdy w toku realizacji Umowy Strony zgodnie ustalą, iż pewne roboty nie będą wykonywane lub będą wykonywane w mniejszym obmiarze albo, że pewne urządzenia lub materiały nie będą dostarczane lub będą dostarczane w mniejszej niż pierwotnie ustalona ilości d) przewidujące dłuższy termin wykonania zamówienia na skutek obiektywnych okoliczności których nie można było przewidzieć jak działanie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym umową terminie. Strony przyjmują do zastosowania w niniejszej umowie następującą definicję siły wyższej: Siła wyższa to zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych do stron, które zasadniczo i istotnie utrudniając wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. e) Zmiana stawki podatku VAT f) Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań. g) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego, h) Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy z przyczyn technicznych, organizacyjnych, pogodowych i/lub sanitarno-epidemiologicznych niemożliwe jest przekazanie w odpowiednim terminie całości bądź części placu budowy Wykonawcy robót budowlanych lub konieczne jest przerwanie prowadzenia robót z z tych przyczyn i) Zmiana osób zdolnych do wykonania zamówienia pod warunkiem spełniania przez nie warunków SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosno.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI im. Jana Pawła II w Krośnie 38-400 KROSNO, ul. KORCZYŃSKA 57. pokój 102.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2012 godzina 11:00, miejsce: WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI im. Jana Pawła II w Krośnie 38-400 KROSNO, ul. KORCZYŃSKA 57. sekretariat pokój 275.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Numer ogłoszenia: 16482 - 2012; data zamieszczenia: 18.01.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 11046 - 2012 data 12.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, fax. 013 4378497, 4378215.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3.
 • W ogłoszeniu jest: W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien dysponować inspektorami nadzoru posiadającymi stosowne uprawnienia branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, o co najmniej trzyletnim stażu pracy polegającym na pełnieniu nadzoru nad wykonywanymi pracami w przypisanych im branżach A) Opis sposobu dokonania oceny spełniania przez Wykonawcę warunków (podmiotowych)udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa, w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie analizy dokumentów złożonych na potwierdzenie dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; B) Informacja o oświadczeniach i / lub dokumentach, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków(podmiotowych): Wykonawca złoży: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz 2. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień..
 • W ogłoszeniu powinno być: W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien dysponować inspektorami nadzoru posiadającymi stosowne uprawnienia branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, o co najmniej trzyletnim stażu pracy polegającym na pełnieniu nadzoru nad wykonywanymi pracami w przypisanych im branżach A) Opis sposobu dokonania oceny spełniania przez Wykonawcę warunków (podmiotowych)udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa, w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie analizy dokumentów złożonych na potwierdzenie dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; B) Informacja o oświadczeniach i / lub dokumentach, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków(podmiotowych): Wykonawca złoży: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz 2. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2012 godzina 11:00, miejsce: WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI im. Jana Pawła II w Krośnie 38-400 KROSNO, ul. KORCZYŃSKA 57. sekretariat pokój 275..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2012 godzina 11:00, miejsce: WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI im. Jana Pawła II w Krośnie 38-400 KROSNO, ul. KORCZYŃSKA 57. sekretariat pokój 275.

 Załączniki:
Oświadczenei nr 2
wzór umowy sieć wodn.
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
SIWZ
Wykaz wyk usług
Wzór umowy sieć elektryczna
Formularz ofertowy
Oświadczenei nr 1
PROJEKTY SIECI WODNE.part1
PROJEKTY SIECI WODNE.part2
PROJEKTY SIECI WODNE.part3
SPECYFIKACJE TECHNICZNE SIECI WODNE
Modernizacja rozdzielni nN.part1
Modernizacja rozdzielni nN.part2
Modernizacja rozdzielni nN.part3
Monitoring rozdzielni.part1
Monitoring rozdzielni.part2
Monitoring rozdzielni.part3
Posadowienie Agregatów.part1
Posadowienie Agregatów.part2
Rozdzielnia SN.part1
Rozdzielnia SN.part2
Rozdzielnica budowlana
STWiOR
SZR dla rozdzielnic oddziałowych RA, RC, RD, RH
SZR dla rozdzielnicy GSZ
SZR dla rozdzielnicy oddziałowej RB
SZR dla rozdzielnicy SO1
Trasy kablowe.part1
Trasy kablowe.part2
Trasy kablowe.part3
Wyjśnienia
SIWZ zmiana 18.01.2012
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000