Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital








O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Całoroczny monitoring oraz wprowadzenie procedury zwalczania szkodników w systemie HACCP oraz zabiegi dezynsekcji oddziałów.

Numer: EZ/214/3/2012

Data składania ofert: 2012-01-16

Data otwarcia ofert: 2012-01-16

............................................................... Krosno, dnia 09.01.2012r.

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

Znak sprawy EZ/214/3/2012

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiot zamówienia:

Całoroczny monitoring oraz wprowadzenie procedury zwalczania szkodników w systemie HACCP oraz zabiegi dezynsekcji oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Korczyńska 57 zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi
w zał. nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentacji profilaktyki i zwalczania szkodników – wzory protokołów powykonawczych, instrukcje zabezpieczenia przed owadami, gryzoniami, karty kontroli stacji deratyzacyjnych, karty przeglądu chwytaczy gryzoni, pułapek lepnych - feromonowych, wykaz używanych środków chemicznych, karty charakterystyki i pozwolenia na obrót produktami biobójczymi.

 

Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w załączniku nr 2 i 2a do zapytania ofertowego.

 

Termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Miejsce wykonania zamówienia:

Wojewódzki Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57 i ul. Grodzka 45.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

Termin złożenia oferty do: 16.01.2012 r. do godz. 10:00

Termin i miejsce otwarcia ofert:

16.01.2012 r. godz. 10:30

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 101

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT do sekretariatu Zamawiającego.

Dalsze warunki płatności reguluje § 7 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Inne szczególne warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena - waga kryterium – 100% cena.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych :

- Kierownik Działu Żywienia i Higieny Szpitalnej – Henryka Boczar,
tel. 13 43 78 418

- z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Katarzyna Pelczar tel. 13 43 78 497

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :

Oferta – Całoroczny monitoring oraz wprowadzenie procedury zwalczania szkodników w systemie HACCP oraz zabiegi dezynsekcji oddziałów - EZ/214/3/2012”

Nie otwierać w Sekretariacie.

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym

 

determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):

 1. Identyfikacja

 1. Nazwa wykonawcy

 2. Adres siedziby

 3. NIP

 4. KRS/EDG

 5. Nr r-ku bankowego

 1. Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 1. cenę netto zł

(słownie złotych )

 1. podatek VAT

(słownie złotych )

 1. cenę brutto

(słownie złotych )

 1. Oświadczenia dodatkowe

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 2. Potwierdzam termin realizacji zamówienia

 3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

 4. Oferuję gwarancję na okres................................................................................................ (jeżeli

  dotyczy)
 5. Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np.

  oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.
 6. Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia …............................

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu


(w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Załącznik nr 2 – Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

Załącznik nr 2a – Wymagania.

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

 

 

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 - Formularz przedmiotu zamówienia - cenowy
Załącznik nr 2a - Wymagania
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000