Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Badania mammogrraficzne - opisy.

Numer: EZ/214/145/2011

Data składania ofert: 2012-01-03

Data otwarcia ofert: 2012-01-03

 

Krosno, dnia 13.12..2011 r.

(pieczęć jednostki organizacyjnej)


 

Znak sprawy EZ/214/145/2011

www.krosno.med.pl


 


 


 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:


 

Przedmiot zamówienia:


 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług opieki zdrowotnej w zakresie opisu badań mammograficznych (wraz z wypełnieniem dokumentacji) wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w ramach realizacji programu wczesnego wykrywania raka piersi.


 

1. Zamawiający wymaga, aby badania świadczone były przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

 1. Zamawiający wymaga, aby lekarz specjalista posiadał doświadczenie w ocenie mammografii tj: dokonywanie oceny minimum 500MM skryningowych rocznie.

 2. Zamawiający wymaga, aby odczyt dokonywany był przez dwóch lekarzy (odczyt podwójny).

 3. Wykaz lekarzy specjalistów przedstawiony przez Oferenta zostanie zweryfikowany przez Dział Marketingu i Nadzoru Zamawiającego

Termin realizacji zamówienia:


 


 

Realizacja zamówienia: umowa na okres 12 miesięcy


 

Miejsce i termin złożenia oferty:


 


 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275


 

Termin złożenia oferty do: 03.01.2012 r. do godz. 10:00

Termin i miejsce otwarcia ofert:


 

03.01.2012 r. godz. 10:20

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 103


 

Warunki płatności:


 

Warunki płatności reguluje § 3 wzoru umowy


 

Inne szczególne warunki:


 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)


 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:


 

sprawach merytorycznych: mgr Lucyna Chłosta – Dział Marketingu i Nadzoru tel. 13 43 78 409


 

w sprawach formalnych(proceduralnych) –z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Ryszard Karpiński tel. 013 4378466


 

Wymogi formalne:


 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:


 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :


 


 

Oferta – badania mammograficzne

NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE


 


 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):


 

 1. Identyfikacja

 1. Nazwa wykonawcy

 2. Adres siedziby

 3. NIP

 4. KRS/EDG

 5. Nr r-ku bankowego

 1. Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 1. cenę netto

(słownie złotych )

 1. podatek VAT

(słownie złotych )

 1. cenę brutto

(słownie złotych )

 1. Oświadczenia dodatkowe

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 2. Potwierdzam termin realizacji zamówienia

 3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

 4. Oferuję gwarancję na okres (jeżeli dotyczy)


 

 1. Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – formularz przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – wzór umowy


 


 


 

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
załącznik nr 1
załącznik nr 2


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000