Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Wykonanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę: wejścia głównego do budynku D, przebudowę chodnika i drogi przed budynkiem D z wydzieleniem miejsc dla osób niepełnosprawnych i miejsc dla karetek, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę parkingu zgodnie z załączonym zakresem prac niezbędnych do wykonania stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę

Numer: EZ/215/105/2011

Data składania ofert: 2011-12-09

Data otwarcia ofert: 2011-12-09

Krosno: EZ/215/105/2011 Wykonanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę: wejścia głównego do budynku D, przebudowę chodnika i drogi przed budynkiem D z wydzieleniem miejsc dla osób niepełnosprawnych i miejsc dla karetek, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę parkingu zgodnie z załączonym zakresem prac niezbędnych do wykonania stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę
Numer ogłoszenia: 403426 - 2011; data zamieszczenia: 30.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II , ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, faks 013 4378497, 4378215.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: EZ/215/105/2011 Wykonanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę: wejścia głównego do budynku D, przebudowę chodnika i drogi przed budynkiem D z wydzieleniem miejsc dla osób niepełnosprawnych i miejsc dla karetek, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę parkingu zgodnie z załączonym zakresem prac niezbędnych do wykonania stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę: wejścia głównego do budynku D, przebudowę chodnika i drogi przed budynkiem D z wydzieleniem miejsc dla osób niepełnosprawnych i miejsc dla karetek, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę parkingu zgodnie z załączonym zakresem prac niezbędnych do wykonania stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. a w szczególności zaprojektowanie: a) Przebudowa wejścia głównego z ewentualną przebudową schodów, dojścia czy dojazdu dla osób niepełnosprawnych od strony drogi oraz parkingu głównego przed budynkiem D. Teren, który powinien obejmować projekt zaznaczony został na załączonej mapie (załącznik nr 7). b) Przebudowa parkingu musi wiązać się ze zwiększeniem ilości miejsc postojowych oraz uwzględnić możliwość pobierania opłat za parkowanie z ewentualnym wykorzystaniem urządzeń do podobierania opłat jeżeli takowe zostaną zakupione przez Szpital. c) Zaprojektowanie ścianek bocznych i zadaszenia schodów zabezpieczających osoby wchodzące przed wpływem warunków atmosferycznych tj. wiatrem i opadami deszczu lub śniegu. d) Wyeliminowanie poprzez odpowiednie zaprojektowanie wejścia tworzących się przeciągów w holu budynku D. e) Poszerzenie odcinka drogi dojazdowej przed budynkiem D z wydzieleniem miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz dwóch stanowisk dla karetek. f) Zaprojektowanie platformy dla osób niepełnosprawnych o wymiarach umożliwiających transport pacjenta w pozycji leżącej o maksymalnym możliwym udźwigu. g) Demontaż istniejącego podjazdu, jeżeli wersja taka zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego, h) Uwzględnienie w projekcie możliwości transportu przez zaprojektowane wejście sprzętu o gabarytach 2,0 x 1,5 x 2,5 m w przypadku wyboru koncepcji z demontażem podjazdu. i) Projektant winien w swoim projekcie uwzględnić istniejącą zatoczkę dla autobusów, przystanki dla osób wsiadających i wysiadających istniejącą infrastrukturę podziemną oraz fakt, że parking będzie pełnił również funkcję pętli zawracającej dla autobusów oraz pojazdów osobowych, j) Projektant winien doprojektować w pobliżu wejścia głównego zatoczkę dla samochodów osobowych przywożących pacjentów do poradni. 2. Projekt winien komponować się pod względem architektonicznym i kolorystycznym z istniejącymi budynkami 3. Projektant powinien przedstawić przed rozpoczęciem projektowania dwie różne koncepcje architektoniczne wejścia głównego - jedna przy zachowaniu istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych, drugą uwzględniającą demontaż podjazdu z podaniem orientacyjnych kosztów obu wersji. Ostateczna koncepcja winna być zatwierdzona przez Zamawiającego, . 4. Wykonawca obowiązany jest wykonać dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami (w szczególności Polskie Normy) oraz wiedzy technicznej. 5. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a szczególności do wykonania: 1) Projektu budowlanego 2) Projektu wykonawczego 3) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 4) Przedmiaru robót 5) Kosztorysu inwestorskiego 6) Informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku, gdy jest wymagane 6. Wykonawca obowiązany jest przy wykonywaniu dokumentacji uwzględnić w szczególności przepisy: a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759); b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.); c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r. Nr 75, poz., 690 z późn. zm.) d) Projekt budowlano architektoniczny Dostosowanie budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie do wymagań ochrony przeciwpożarowej, 7. Wykonawca przy wykonaniu dokumentacji obowiązany jest uwzględnić wymogi i wskazania zawarte w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte: a) we wzorze umowy (załącznik nr 3),.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie wymaganych dokumentów dołączonych do ofert Wykonawcy W zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca złoży: a) Wykaz wykonanych usług w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wykazanie się wykonaniem przynajmniej jednej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę, przebudowę lub remont obiektu służby zdrowia o łącznej wartości kosztorysowej robót co najmniej 500 000,00 zł netto, w tym zaprojektowaniem montażu platformy dźwigowej oraz wykazanie się wykonaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę, przebudowę lub remont dróg lub parkingu, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz dat wykonania Wyżej wymienione usługi można wykazać łącznie lub oddzielnie w ramach kwoty 500 000,00 zł b) Dokumenty potwierdzające, że usługi wskazane w a) zostały wykonane należycie. c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (którego wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie wymaganych dokumentów dołączonych do ofert Wykonawcy Wykonawca złoży: a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz b). w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca złoży: Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie wymaganych dokumentów dołączonych do ofert Wykonawcy Wykonawca złoży: a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz b). w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca złoży: Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie dokumentów złożonych na potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę odpowiedniej sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) korzystne dla Zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikało by to z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie, w szczególności w ratach zamiast jednorazowej płatności lub w większej ich liczbie, bądź przewidujące dłuższy termin zapłaty. d) przewidujące dłuższy termin wykonania zamówienia na skutek obiektywnych okoliczności których nie można było przewidzieć jak: Działanie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym umową terminie. Strony przyjmują do zastosowania w niniejszej umowie następującą definicję siły wyższej: Siła wyższa to zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych do stron, które zasadniczo i istotnie utrudniając wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. e) Zmiana stawki podatku VAT f) Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań. g) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego, h) Zmiana osób zdolnych do wykonania zamówienia pod warunkiem spełniania przez nie warunków SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosno.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI im. Jana Pawła II w Krośnie 38-400 KROSNO, ul. KORCZYŃSKA 57. pokój 104..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2011 godzina 11:00, miejsce: WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI im. Jana Pawła II w Krośnie 38-400 KROSNO, ul. KORCZYŃSKA 57 sekretariat. pokój 275..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 Załączniki:
SIWZ
Forlumarz ofertowy
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Wzór umowy
wykaz usług
zakres prac
mapa


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000