Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Numer: EZ/214/134/2011

Data składania ofert: 2011-11-30

Data otwarcia ofert: 2011-11-30

 

Krosno, dnia 18.11.2011r.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. / fax 013-4378497 lub 215

email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

na:

PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


Znak sprawy: EZ/214/134/2011

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, zwanym dalej „ Szpitalem” zaprasza do złożenia oferty na:

 

 1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 2. Termin realizacji zamówienia: Terminy wykonania umowy do 31.12.2012 roku.

 3. Miejsce wykonania zamówienia: Siedziba Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – Krosno, ul. Korczyńska 57.

 4. Miejsce i termin złożenia oferty:

Sekretariat Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Termin złożenia oferty: do dnia 30.11.2011 r. do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 30.11.2011r. o godz. 10:30 w Dziele Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – Krosno, ul. Korczyńska 57, pok. nr 101.

 1. Warunki płatności: …….(min. 30 dni) licząc od dnia dostarczenia prawidłowej faktury VAT do sekretariatu Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – Krosno, ul. Korczyńska 57.

 2. Inne szczególne warunki:

a)Szkolenie pracowników odbywać się będzie na sali konferencyjnej w siedzibie zamawiającego w godzinach między 7 – 14.35.

b) Szkolenia mają być przeprowadzone w grupach maksymalnie 25 osób.

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: Najniższa cena (waga kryterium – 100% cena).

 2. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: W sprawach formalnych(proceduralnych) – Pracownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Katarzyna Pelczar, tel. 0134378497.

 3. Termin związania oferta (ważność oferty) wynosi: Co najmniej 30 dni.

 4. Sposób złożenia oferty:Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej zwykłej i złożyć w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. nr 275.

 5. Minimalna treść oferty:

Zalecany wzór oferty zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, przy czym w razie składania oferty na własnym wzorcu należy w niej uwzględnić co najmniej:

 

 

 1. Identyfikacja:

 1. nazwa wykonawcy ……………………………..,

 2. adres siedziby ……………………......................,

 3. NIP ………………………..................................,

 4. KRS/EDG ……………………….......…………,

 5. REGON …...........................................................,

 6. nr r-ku bankowego ……..........................………,

 7. tel./ fax.................................................................,

 8. Osoba upoważniona do kontaktów...........................................................................................,

 1. Cena:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto......................................... zł (słownie złotych …………………………………………)

/jeśli przewidziano - Podatek VAT..................................... zł (słownie złotych …………………………………………………….)

Cenę brutto....................................... zł (słownie złotych ………………………………………….)

 1. Oświadczenia dodatkowe:

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2. Potwierdzam termin realizacji zamówienia ……………….

3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

4. Oferuję gwarancję na okres …….. (jeżeli dotyczy)

5.Okres związania ofertą Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia……………………..

6.Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.

 

Oferta winna być podpisana przez osobę/ osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór oferty (formularz ofertowy)

Załącznik nr 2 – wzór umowy

 

 

 

 

...….……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 

 

 

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert upływa – 29.11.2011 godz. 10:00.

Nowy termin otwarcia ofert - 29.11.2011 godz. 10:30.

 

 

 


 Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy - wzór oferty
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Zapytanie ofertowe
Udzielenie wyjaśnień na zapytania wykonawców
Załącznik nr 2 - Wzór umowy - poprawiony
Zawiadomienie o wyborze


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000