Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Świadczenie usługi dostępu do Internetu

Numer: EZ/214/132/2011

Data składania ofert: 2011-11-21

Data otwarcia ofert: 2011-11-21

…………………………………..…………………                                              Krosno, dnia 09listopada   2011 r.

                               (pieczęć jednostki organizacyjnej)                                                                                                                                                   

 

Znak sprawy EZ/214/132/2011                                                    

                                                                                                                             www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiot zamówienia:

 

Świadczenie usługi dostępu do Internetu

 

1.        Usługa świadczona będzie łączem radiowym w paśmie chronionym za pośrednictwem technologii WiMAX

2.        Wykonawca zapewni łącze symetryczne 4 Mbs oraz gwarancję dostępności usługi – 99,5%.

3.        Wykonawca zapewni adres zewnętrzny – bez  NAT, routowalny

4.        Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami.

5.        Wykonawca wykona przedmiot umowy za pomocą własnych narzędzi, a Zamawiający udostępni obiekty w celu jego wykonania

 

Termin realizacji zamówienia:

 

12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

Termin złożenia oferty do: 21.11.2011 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert:

21. 11.2011 r. godz. 12:15

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury na podane przez Wykonawcę konto.

Dalsze warunki płatności reguluje § 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych – Ferdynand Wojtaszek    , tel. -013 43 78 529

w sprawach formalnych(proceduralnych) –z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –     mgr Daniel Nowak  tel. 013 4378497

 

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

 

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem : „Oferta – Świadczenie usługi dostępu do Internetu EZ/214/ 132/2011”

Nie otwierać w Sekretariacie.

 

 

ferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Forlumarz ofertowy
Wzór umowy
Zapytanie ofertowe zmiana terminu
wyjaśnienia
WYJASNIENIA 2
wzór umowy po zmianie
WYJASNIENIA 3
wybór ofert


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000