Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | W związku z organizacją 30 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków, uprzejmie informujemy, ze w dniu 6 lipca br. (sobota) w godzinach od 13.00 do 15.00 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w obrębie dróg dojazdowych do Szpitala. Prosimy o ostrożność i cierpliwość, a także o stosowanie się do poleceń policjantów i pozostałych służb. |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Dostawa ubrań i obuwia dla białego personelu i zaplecza technicznego

Numer: EZ/215/135/2011

Data składania ofert: 2011-11-04

Data otwarcia ofert: 2011-11-04

Krosno: EZ/215/135/2011 Dostawa ubrań i obuwia dla białego personelu i zaplecza technicznego
Numer ogłoszenia: 329116 - 2011; data zamieszczenia: 11.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II , ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, faks 013 4378497, 4378215.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: EZ/215/135/2011 Dostawa ubrań i obuwia dla białego personelu i zaplecza technicznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ubrań i obuwia dla białego personelu i zaplecza technicznego zgodnie z każdorazowym zapotrzebowaniem przy zachowaniu cen jednostkowych z oferty przetargowej Wykonawcy przez cały okres obowiązywania umowy. tj. a) ubrań damskich i męskich b) obuwia profilaktycznego damskiego i męskiego c) ubrań letnich dla kierowców transportu szpitalnego - kolor czerwony d) ubrań czerwonych dla SOR-u e) ubrań zaplecza technicznego 1.2 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru w ilości i asortymencie zgodnym z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem. 1.3 Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na podstawie zamówienia w ciągu maksymalnie 7 dni od złożenia zamówienia, a w przypadku zamówień na CITO w ciągu 48 godzin. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 1.4 W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt i ryzyko do wraz ich dostarczeniem do loco - Magazyn Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, zestawieniu stanowiącym załączniki nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferowany wyrób musi być odpowiednio oznakowany, w tym posiadać wymagane prawem znaki bezpieczeństwa. 1.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 1.6 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. ofert na poszczególne pakiety przetargowe. 1.7 Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym integralna cześć SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.00.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

5.2. W celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty spełniają wymagania - parametry określone przez Zamawiającego w siwz należy dołączyć: dokumenty: a) Karta techniczna materiału, z którego wykonana jest odzież b) Technologia prania c) Oświadczenie producenta, iż wstawki kolorowe nie będą farbować d) Oświadczenie producenta materiału, że sposób farbowania materiału jest trwały i materiał nie ulega odbarwieniu podczas prania

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

16.2 W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany: a) korzystne dla zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikało by to z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie, w szczególności w ratach zamiast jednorazowej płatności lub w większej ich liczbie, bądź przewidujące dłuższy termin zapłaty. b) przewidujące dłuższy termin wykonania zamówienia na skutek obiektywnych okoliczności których nie można było przewidzieć, c) przewidujące dostawy równoważne w nowszej i oczywiście lepszej technologicznie ich wersji, bądź te same dostawy w innym opakowaniu jeżeli w obydwu przypadkach nie prowadzi to do zwiększenia ceny,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosno.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, Ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pokój nr 104.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2011 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, Ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, Sekretariat pokój nr 275.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 - ubrania damskie i męskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 1 - ubrania damskie i męskie.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.00.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 obuwie profilaktyczne damskie i męskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 2 obuwie profilaktyczne damskie i męskie.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.00.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 - ubrania letnie i zimowe kierowców transportu szpitalnego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 3 - ubrania letnie i zimowe kierowców transportu szpitalnego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.00.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 3 - ubrania letnie i zimowe kierowców transportu szpitalnego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 3 - ubrania letnie i zimowe kierowców transportu szpitalnego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.00.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5 - ubrania zaplecza technicznego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 5 - ubrania zaplecza technicznego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.00.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Numer ogłoszenia: 338118 - 2011; data zamieszczenia: 17.10.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 329116 - 2011 data 11.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, fax. 013 4378497, 4378215.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2011 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, Ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, Sekretariat pokój nr 275..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2011 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, Ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, Sekretariat pokój nr 275..

 

Numer ogłoszenia: 344066 - 2011; data zamieszczenia: 20.10.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 329116 - 2011 data 11.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, fax. 013 4378497, 4378215.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6.
 • W ogłoszeniu jest: 5.2. W celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty spełniają wymagania - parametry określone przez Zamawiającego w siwz należy dołączyć: dokumenty: a) Karta techniczna materiału, z którego wykonana jest odzież b) Technologia prania c) Oświadczenie producenta, iż wstawki kolorowe nie będą farbować d) Oświadczenie producenta materiału, że sposób farbowania materiału jest trwały i materiał nie ulega odbarwieniu podczas prania.
 • W ogłoszeniu powinno być: 5.2. W celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty spełniają wymagania - parametry określone przez Zamawiającego w siwz należy dołączyć: dokumenty: a) Karta techniczna materiału, z którego wykonana jest odzież b) Technologia prania c) Oświadczenie producenta, iż wstawki kolorowe nie będą farbować d) Oświadczenie producenta materiału, że sposób farbowania materiału jest trwały i materiał nie ulega odbarwieniu podczas prania, e) Deklaracja/certyfikatu (PN) zgodności z normami PN-EN 340, PN-P-84525, PN-90/P-82008, f) Dokument poświadczający trwałość prania w temperaturze 95 º C, g) Dokument potwierdzający wymagane parametry tkaniny.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2011 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, Ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, Sekretariat pokój nr 275..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2011 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, Ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, Sekretariat pokój nr 275.

 

 

Numer ogłoszenia: 345906 - 2011; data zamieszczenia: 21.10.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 329116 - 2011 data 11.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, fax. 013 4378497, 4378215.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6.
 • W ogłoszeniu jest: 5.2. W celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty spełniają wymagania - parametry określone przez Zamawiającego w siwz należy dołączyć: dokumenty: a) Karta techniczna materiału, z którego wykonana jest odzież b) Technologia prania c) Oświadczenie producenta, iż wstawki kolorowe nie będą farbować d) Oświadczenie producenta materiału, że sposób farbowania materiału jest trwały i materiał nie ulega odbarwieniu podczas prania..
 • W ogłoszeniu powinno być: 5.2. W celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty spełniają wymagania - parametry określone przez Zamawiającego w siwz należy dołączyć: dokumenty: a)Karta techniczna materiału, z którego wykonana jest odzież (Dokument potwierdzający wymagane parametry tkaniny) b) Technologia prania c) Deklaracja/certyfikatu (PN) zgodności z normami PN-EN 340, PN-P-84525, PN-90/P-82008 d) Dokument poświadczający trwałość prania w temperaturze 95 º C.

 

Numer ogłoszenia: 350270 - 2011; data zamieszczenia: 25.10.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 329116 - 2011 data 11.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, fax. 013 4378497, 4378215.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2011 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, Ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, Sekretariat pokój nr 275..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2011 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, Ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, Sekretariat pokój nr 275..

 Załączniki:
SIWZ
Forlumarz ofertowy
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Wzór umowy
załacznik nr 2 poprawa z dnia 12.10.2011
SIWZ zmiana 24.10.2011
Wzór umowy zmiana 24.10.2011
załacznik nr 2 zmiana 24.10.2011
wyjaśnienia
wyjaśnienia 2
załacznik nr 2 zmiana 25.10.2011
wybór ofert
Sprostowanei do wyboru ofert z dnia 23.11.2011


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000