Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


zakup jednorazowy mankietów do szybkich przetoczeń

Numer: EZ/214/108/2011

Data składania ofert: 2011-09-08

Data otwarcia ofert: 2011-09-08

 

Krosno, dnia  01.09.2011.r.
                               (pieczęć jednostki organizacyjnej)                                                                                                                                                   
 
Znak sprawy EZ/214/108/2011                                                        
                                                                                                                             www.krosno.med.pl
 
 
 
Zapytanie ofertowe
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:
 

Przedmiot zamówienia:
 
 
Zakup jednorazowy mankietów do szybkich przetoczeń wraz z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w zał. nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
 
 
Oferowany wyrób musi być:
·         odpowiednio oznakowany i posiadać wymagane prawem dopuszczenie do obrotu (Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zgłoszenia do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności oraz wszelkie posiadane atesty na zaoferowany asortyment)
·         posiadać dokumentację techniczną w języku polskim, niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego z wyrobu, jak: gwarancje, instrukcje, opisy techniczne, schematy, itp. 
 
W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze wymogami prawnymi Zamawiający żąda następujących dokumentów: .
 
1. Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych (z późn. zmianami):
a) dla wszystkich klas wyrobu medycznego – odpowiednia deklaracja zgodności,
b) dla następujących klas wyrobu medycznego: klasa I sterylne, klasa I z funkcją pomiarową, klasa IIa, klasa IIB, klasa III - certyfikat zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi dla danych wyrobów medycznych wydany przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną
c) dla wszystkich klas wyrobu medycznego, za wyjątkiem klasy I i IIa gdy pierwsze jego wprowadzenie do obrotu i stosowania nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej ( w takim przypadku należy złożyć stosowne oświadczenie), zgodnie z przepisami powołanej na wstępie ustawy o wyrobach medycznych - świadectwo zgłoszenia (wpis) w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
2. w przypadku dołączenia dokumentów innych niż wymienione w pkt. powyżej, a uwzględnionych w szczególności w przepisach przejściowych ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca składając te dokumenty musi dołączyć do oferty stosowne wyjaśnienie;
 
3. W celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty spełniają wymagania – parametry określone przez Zamawiającego w siwz należy do oferty dołączyć:
a)opisy (charakterystyki) zaoferowanych produktów, w szczególności w formie aktualnych katalogów (dopuszcza się poszczególne karty katalogowe)lub/i materiałów firmowych lub/i folderów, ulotek informacyjnych, instrukcje obsługi przy czym należy wyraźnie zaznaczyć produkt, który jest oferowany.
 
Termin realizacji zamówienia:
 
 
Realizacja zamówienia: max. do 10 dni od daty podpisania umowy
 
Miejsce wykonania zamówienia:
 
 
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57 –  Magazyn Szpitalny
 
Miejsce i termin złożenia oferty:
 
 
Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275
 
Termin złożenia oferty do: 08.09.2011 r. do godz. 10:00
Termin i miejsce otwarcia ofert:
 
08.09.2011 r. godz. 10:20
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 104
 
Warunki płatności:
 
Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury na podane przez Wykonawcę konto.
 
Dalsze warunki płatności reguluje § 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 
Inne szczególne warunki:
 
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)
 
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
 
sprawach merytorycznych: lek. med. Maciej Szybieniecki – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii tel. 13 43 78 464
 
w sprawach formalnych(proceduralnych) –z  ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –    mgr inż.  Joanna Mendocha   tel. 013 4378227
 
Wymogi formalne:
 
Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 
 
Sposób złożenia oferty
Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:
 
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,
ul. Korczyńska 57,
38-400 Krosno
Sekretariat, pok. 275
z dopiskiem :
 
 
Oferta – mankiety do przetoczeń
NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE
 
 
Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):
 
 I.    Identyfikacja
1.    Nazwa wykonawcy ...............................................................................................................................................................
2.    Adres siedziby .......................................................................................................................................................................
3.    NIP ...........................................................................................................................................................................................  
4.    KRS/EDG ................................................................................................................................................................................  
5.    Nr r-ku bankowego ...............................................................................................................................................................
II.        Cena
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
1)    cenę netto     
(słownie złotych.................................................................................................................................................................... )
2)    podatek VAT
(słownie złotych.................................................................................................................................................................... )
3)    cenę brutto    
(słownie złotych................................................................................................................................................................... )
III.    Oświadczenia dodatkowe
1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia ..........................................................................................................................
3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
4.    Oferuję gwarancję na okres ......................................................................................................................  (jeżeli dotyczy)
5.    Okres związania ofertą: .........................................................................................................................................................
6.    Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.
7.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia..................................................................................................
Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)
Załączniki
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – formularz przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – wzór umowy

 Załączniki:
zapytanie ofertowe
zał. nr 1 - formularz ofertowy
zał. nr 2 - formularz przedmiotu zamówienia
wzór umowy
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000