Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | W związku z organizacją 30 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków, uprzejmie informujemy, ze w dniu 6 lipca br. (sobota) w godzinach od 13.00 do 15.00 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w obrębie dróg dojazdowych do Szpitala. Prosimy o ostrożność i cierpliwość, a także o stosowanie się do poleceń policjantów i pozostałych służb. |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Pełnieniem Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: pt: „Wykonanie robót budowlano-montażowych w budynkach A+E,B oraz w ich obrębie, mających na celu przebudowę i dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Traktu Sekcyjnego oraz dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu, aparatury i pierwszego wyposażenia w ramach zadania: „Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Traktu Sekcyjnego”.

Numer: EZ/214/91/2018

Data składania ofert: 2018-08-23

Data otwarcia ofert: 2018-08-23

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert i jego znaczeniem:

 

a) CENA   -   60%

 

b) Termin płatności – 40%

 

 

 

I - Kryterium Cena-  max 60 pkt

Cena, o jakiej mowa w ust. 1. lit. a) jest ceną brutto, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza    (2-ch miejsc po przecinku).

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu  kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów

Wartość punktowa ceny jest liczona wg wzoru:

          Cn

Xc = ----------- x 60 pkt

         Cof

gdzie:

Xc   - wartość punktowa ceny, Cn   - najniższa oferowana wartość wśród złożonych ofert, Cof  - wartość oferty ocenianej

 

Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryterium wynosi 60.

 

 

 

II-Kryterium – termin płatności  – 40% max 40 pkt

Punktacja ofert zostanie przyznana w oparciu o przedstawione powyżej kryterium, zgodnie z poniższą formułą:

Termin płatności - 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT  – 0 pkt.

Termin płatności – 45 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT  – 20 pkt.

Termin płatności – 60 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT  – 40 pkt.

Maksymalna ilość punktów w obu kryteriach: 100% - 100 pkt.


 Załączniki:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000