Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | W związku z organizacją 30 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków, uprzejmie informujemy, ze w dniu 6 lipca br. (sobota) w godzinach od 13.00 do 15.00 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w obrębie dróg dojazdowych do Szpitala. Prosimy o ostrożność i cierpliwość, a także o stosowanie się do poleceń policjantów i pozostałych służb. |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Wykonanie testów aparatury rentgenowskiej

Numer: EZ/214/78/2018

Data składania ofert: 2018-07-03

Data otwarcia ofert: 2018-07-03

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich i związanych z nimi urządzeń pomocniczych

 

Termin realizacji zamówienia:

 

24 miesiące od daty zawarcia umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

Termin złożenia oferty do: 03.07.2018r. do godz. 09:30

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

 

03.07.2018r. godz. 09:45

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pokój 101

 

Warunki płatności:

 

Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 60 dni licząc od dnia wystawienia faktury.

Dalsze warunki płatności reguluje § 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Inne szczególne warunki:

 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

                    2. Uprawnienia Wykonawcy:

                     Osoba posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie fizyki                         medycznej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2002r., nr 173, poz. 1419 oraz 2008r., nr 208, poz. 1312), posiadajaca certyfikat Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia lub fizyk bez specjalizacji posiadający co najmniej 5-letni staż pracy w ochronie zdrowia w zakresie medycznych zastosowań promieniowania jonizującego.

                     Podmiot posiadający akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

 

w sprawach merytorycznych – Inspektor Ochrony Radiologicznej – Agnieszka Szymańska tel. -13 43 78 347

w sprawach formalnych (proceduralnych) –z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Agnieszka Pękalska  tel. 13 4378497

 

 

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za                        zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

Złożenie oświadczenia, że testy wykonywane będą zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18.02.2011 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1015 i 1023 oraz z 2015 r. poz. 2040)  oraz zgodnie z wymogami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Europejskimi wytycznymi w zakresie zapewnienia jakości w skryningu i diagnostyce raka piersi” – czwarta edycja (European guidelines for quality assurance in breast cancer and diagnosis).

Przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie doświadczenia w wykonywaniu testów specjalistycznych aparatury RTG oraz należytego wykonania wyżej wymienionej usługi.

Oświadczenie o dysponowaniu niezbędnym wyposażeniem pomiarowym, posiadającym aktualne wzorcowania, do wykonania usługi.

Dokument akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności, uprawniający Wykonawcę do wykonywania testów specjalistycznych (§9 ust. 16 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011r.) oraz zakres akredytowanych metod obejmujący wszystkie mierzone wielkości/parametry zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do Dz. U. z 2013 r. poz. 1015 i 1023 oraz z 2015 r. poz. 2040 dla danego rodzaju urządzenia radiologicznego Szpitala – w tym monitory oraz czułość płyt obrazowych (systemy CR).

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem :

 „Oferta –  wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG  EZ/214/78/2018”

Nie otwierać w Sekretariacie.

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy


 Załączniki:
załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2 formularz asortymentowy
załącznik nr 3 wzór umowy
zestawienie z otwarcia ofert
wybór najkorzystniejszej oferty


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000