Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Zakup i dostawa środków myjących na kuchnię

Numer: EZ/214/08/2017

Data składania ofert: 2017-02-17

Data otwarcia ofert: 2017-02-17

 UWAGA ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 2

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa sukcesywna środków myjąco-czyszczących dla kuchni szpitalnej

Termin realizacji zamówienia:

12  miesięcy licząc od dnia podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Magazyn Szpitalny

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do: 17. 02. 2017r.  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

17.02. 2017 r. godz. 10:15, pokój 101

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - odpowiadają wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym Zamawiający żąda następujących dokumentów:

Pakiet 1:

Wszystkie produkty winny posiadać etykiety (instrukcje użytkowania) w języku polskim. Do oferty winny być dołączone foldery – prospekty oferowanych produktów, zawierających opis produktu, opis jego stosowania, przeznaczenie, warunki bezpieczeństwa, itp.

Pakiet 2:

Oferent użyczy bezpłatnie na czas trwania umowy stacjonarne systemy dozowania myjąco-dezynfekujacy w ilości 4 szt.

Dostawca użyczy bezpłatnie na czas trwania umowy systemy dozowania do zmywarek w ilości 18 sztuk.

Dostawca użyczy bezpłatnie na czas trwania umowy systemy dozowania do zmywarek w ilości 18 sztuk.

Dostawca zapewni bezpłatne odkamienianie 18  zmywarek na obiekcie z użyciem własnych środków, min. raz na 2 miesiące.

  1. Wszystkie produkty winny posiadać etykiety (instrukcje użytkowania) w języku polskim.
  2. Do oferty winny być dołączone foldery – prospekty oferowanych produktów, zawierających opis produktu, opis jego stosowania, przeznaczenie, warunki bezpieczeństwa, itp.
  3. Dostawca opracuje bezpłatnie plany higieny (procedury mycia i dezynfekcji) do w/w środków chemicznych zgodnie z wytycznymi HACCP.

Dostawca zapewni bezpłatny serwis (min. raz w miesiącu) do użyczonych systemów automatycznego dozowania w/w środków chemicznych.

Dostawca zapewni bezpłatny serwis do użyczonych systemów automatycznego dozowania na żądanie (w razie awarii) w ciągu 48h.

Dostawca zapewni bezpłatne szkolenia personelu z zakresu BHP w/w środków chemicznych, obsługi urządzeń dozujących oraz opracowanego planu higieny zgodnego z HACCP (min. 2 razy w roku).

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tzn. na poszczególne pakiety.

 

 

 

 

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych Henryka Boczar  - telefon  13 43 78 418

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –      Agnieszka Pękalska  telefon  13  43  78  227/497

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :

Oferta –zakup i dostawa środków myjąco-czyszczących dla kuchni szpitalnej– EZ/214/08/2017

 z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - wzór umowy

 

 


 Załączniki:
załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 3 umowa wzór
załącznik nr 2 formularz asortymentowy
odpowiedzi na pytania Wykonawców
zestawienie z otwarcia ofert z dnia 17.02.2017r.
wybór najkorzystniejszej oferty


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000