Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | W związku z organizacją 30 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków, uprzejmie informujemy, ze w dniu 6 lipca br. (sobota) w godzinach od 13.00 do 15.00 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w obrębie dróg dojazdowych do Szpitala. Prosimy o ostrożność i cierpliwość, a także o stosowanie się do poleceń policjantów i pozostałych służb. |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Usługa re-certyfikacji Systemu Zarządzania wg Normy ISO 9001:2015 Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie wraz z wydaniem Certyfikatu

Numer: EZ/214/4/2017

Data składania ofert: 2017-01-23

Data otwarcia ofert: 2017-01-23

Krosno, dnia 11.01.2017r.

                                                                 

 

Znak sprawy EZ/214/4/2017                                                       

                                                                                                                              

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

 

 

Usługa re-certyfikacji Systemu Zarządzania wg Normy ISO 9001:2015 Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie wraz z wydaniem Certyfikatu.

 

Termin realizacji zamówienia:

 

do 15.03.2017 roku

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 i ul. Grodzka  45

38-400 Krosno

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 

 Wojewódzkie Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do: 23.01.2017r. do godz. 10:00

Fax  134378497, email: sezam.szpital@krosno.med.pl

 

Warunki płatności:

 

Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury na podane przez Wykonawcę konto.

 

Inne szczególne warunki:

 Re-certyfikacja systemu  zarządzania  -(dwa audyty okresowe  w okresie 3 lat)  mają obejmować  następujący zakres :

-świadczenie usług medycznych  w zakresie  leczenia zachowawczego  i zabiegowego , diagnostyki, rehabilitacji, pielęgnacji i profilaktyki.

-Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Obejmuje: oddziały szpitalne, poradnie szpitalne,  zakład diagnostyki obrazowej, zakład endoskopii , laboratorium , SOR, Blok operacyjny, ZOL, Sterylizatornie – obiekty przy ul. Korczyńskiej 57 i ul. Grodzkiej 45.

Wymagania:

1.        Wykaz zespołu audytorskiego zapewniającego odpowiednie kwalifikacje w zakresie wiedzy medycznej – przynajmniej 1 lekarz.

2.      Jednostka zobowiązana jest  do posiadania  akredytacji w zakresie  usług  medycznych  ( kod EA 38) wystawioną  przez PCA lub  równorzędny podmiot w zakresie  normy PN-EN  ISO 9001-2015-10 (wymagana  kopia  dokumentu)

3.      Wykonawca powinien udokumentować  doświadczenia w audytowaniu  Systemu zarządzania  jakością w  placówkach służby zdrowia ,   w tym co najmniej 5 szpitali o statusie   wojewódzki w ostatnich trzech latach.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

 

w sprawach merytorycznych – mgr Dorota Pająk  tel. -13 43 78 746

w sprawach formalnych (proceduralnych) –Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Monika Koś  tel. 13 4378497

 

 

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

z dopiskiem :

 „Oferta –  Re-certyfikacja  Systemu  Zarządzania Jakością Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie wraz z wydaniem Certyfikatu”

 

 

 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):

 I.    Identyfikacja

1.    Nazwa wykonawcy ..............................................................................................................................................................

2.    Adres siedziby .......................................................................................................................................................................

3.    NIP ..........................................................................................................................................................................................  

4.    KRS/EDG ...............................................................................................................................................................................  

5.    Nr r-ku bankowego ...............................................................................................................................................................

II.        Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1)    cenę netto     

(słownie złotych................................................................................................................................................................... )

2)    podatek VAT

(słownie złotych................................................................................................................................................................... )

3)    cenę brutto    

(słownie złotych .................................................................................................................................................................. )

III.    Oświadczenia dodatkowe

1.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia .....................................................................................................................

2.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

3.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia.............................................................................................

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

 

 


 Załączniki:
zestawienie z otwarcia
wybór najkorzystniejszej oferty


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000