Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | W związku z organizacją 30 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków, uprzejmie informujemy, ze w dniu 6 lipca br. (sobota) w godzinach od 13.00 do 15.00 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w obrębie dróg dojazdowych do Szpitala. Prosimy o ostrożność i cierpliwość, a także o stosowanie się do poleceń policjantów i pozostałych służb. |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Zakup materiałów budowlanych oraz zlecenie usługi polegającej na montażu przy pomocy technik alpini-stycznych kratek wentylacyjnych stropodachów w budynkach A+E, B, C, D i H- Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57

Numer: EZ/214/104/2016

Data składania ofert: 2016-10-31

Data otwarcia ofert: 2016-10-31

 

…………………………………..…………………                                Krosno, dnia       24 października   2016 r.

                               (pieczęć jednostki organizacyjnej)                                                                                                                                                    

 

Znak sprawy EZ/214/104/2016                                                                                                   www.krosno.med.pl

sezam.szpital@krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup materiałów budowlanych oraz zlecenie usługi polegającej na montażu przy pomocy  technik alpinistycznych kratek wentylacyjnych stropodachów w budynkach  A+E, B, C, D i H-  Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57.

Przedmiot zamówienia:

Zakup materiałów budowlanych oraz zlecenie usługi polegającej na montażu przy pomocy  technik alpinistycznych kratek wentylacyjnych stropodachów w budynkach  A+E, B, C, D i H-  Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57.

Pakiet 1- Zakup materiałów  budowlanych  zgodnie z załącznikiem 2a

Pakiet 2- Zakres prac  do wykonania w ramach  zamówienia – zgodnie z załącznikiem 2b.

Termin realizacji zamówienia:

Pakiet 1- do 9.11.2016 roku

Pakiet 2- od 10.11.2016- do 30.11.2016

Miejsce wykonania zamówienia:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

Termin złożenia oferty do: 31.10.2016 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

31.10.2016 r. godz. 11:15 - pokój 101

Warunki płatności:

Warunki płatności reguluje § 5, 6  wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznychKrystyna Baran  tel. -13 43 78 208

w sprawach formalnych(proceduralnych) –z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –   Monika Koś tel. 13 4378497

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

Sposób złożenia oferty Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno Sekretariat, pok. 275 z dopiskiem : „Oferta – zakup  materiałów budowlanych  oraz zlecenie  usługi  polegającej  na montażu  przy pomocy  technik alpinistycznych  kratek wentyla wentylacyjnych  stropodachów w budynkach A+E, B, C, D i H Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego  im Jana Pawła II w Krośnie , ul. Korczyńska 57. EZ/214/ 104/2016”

z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie

oraz na e-maila -  sezam.szpital@krosno.med.pl

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 –formularz ofertowy

Załącznik nr 2a i 2b - Zakres prac  do wykonania

Załącznik nr 3a i 3b – Wzór umowy

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
zał.1 formularz ofertowy
zał.2a
zał.2b
zał.3a
zał.3b
zał.2a
wybór najkorzystniejszej oferty


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000