Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | W związku z organizacją 30 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków, uprzejmie informujemy, ze w dniu 6 lipca br. (sobota) w godzinach od 13.00 do 15.00 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w obrębie dróg dojazdowych do Szpitala. Prosimy o ostrożność i cierpliwość, a także o stosowanie się do poleceń policjantów i pozostałych służb. |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Wykonanie robót budowlano- montażowych w salach chorych na Oddziale Gastroenterologicznym Woje-wódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57.

Numer: EZ/214/80/2016

Data składania ofert: 2016-07-29

Data otwarcia ofert: 2016-07-29

 

…………………………………..…………………                                               Krosno, dnia       22 lipca   2016 r.

                               (pieczęć jednostki organizacyjnej)                                                                                                                                                   

 

Znak sprawy EZ/214/80/2016                                                                                                       www.krosno.med.pl

sezam.szpital@krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie robót budowlano- montażowych w salach  chorych  na Oddziale Gastroenterologicznym Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57.

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlano- montażowych w salach  chorych  na Oddziale Gastroenterologicznym Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57.

Zakres prac koniecznych do wykonania:

Sala A603:

1.        Wycięcie bezpyłowe (w technologii „na mokro”) otworu pod montaż drzwi o wymiarze w świetle 100/200cm wraz ze wzmocnieniem nadproża belką stalową C100. Blok powstały po wycięciu otworu należy podzielić na mniejsze elementy, których rozmiar
i waga będzie umożliwiać ich załadunek i transport ręczny. Usunięcie gruzu z budynku zostanie wykonane przez Zamawiającego.

2.        Montaż ościeżnicy i skrzydła drzwiowego o wymiarze w świetle 100/200cm (ościeżnicę i skrzydło drzwiowe dostarcza Zamawiający).

3.        Montaż ścianki działowej gr. 12 cm z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym, pokrycie 2-stronne, 2-warstwowe, wypełnienie wełną mineralną wraz z paroizolacją ściany i wykonaniem wzmocnień pod montaż zestawów nadłóżkowych. Ścianę należy pozostawić z wykonaną gładzią gipsową i przygotowaną do malowania (gruntowanie podłoża i malowanie zostanie wykonane przez Zamawiającego).

 

Sala A605a:

1.        Wycięcie bezpyłowe (w technologii „na mokro”) otworu pod montaż drzwi o wymiarze w świetle 100/200cm wraz ze wzmocnieniem nadproża belką stalową C100. Blok powstały po wycięciu otworu należy podzielić na mniejsze elementy, których rozmiar
i waga będzie umożliwiać ich załadunek i transport ręczny. Usunięcie gruzu z budynku zostanie wykonane przez Zamawiającego.

2.        Montaż ościeżnicy i skrzydła drzwiowego o wymiarze w świetle 100/200cm (ościeżnicę i skrzydło drzwiowe dostarcza Zamawiający).

3.        Montaż ścianki działowej gr. 12 cm z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym, pokrycie 2-stronne, 2-warstwowe, wypełnienie wełna mineralną wraz z paroizolacją ściany i wykonaniem wzmocnień pod montaż zestawów nadłóżkowych. Ścianę należy pozostawić z wykonaną gładzią gipsową i przygotowaną do malowania (gruntowanie podłoża i malowanie zostanie wykonane przez Zamawiającego).

4.        Wykonanie w powstałych z podzielenia pomieszczenia salach chorych instalacji gazów medycznych klasy IIb wraz z wpięciem jej do istniejącej instalacji i montażem
2 kompletów zastawów nadłóżkowych (przekazanych przez Zmawiającego)

5.        Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - wykonanie prób szczelności, przedmuchanie i napełnienie.

 

Sala A606:

1.        Wycięcie bezpyłowe (w technologii „na mokro”) otworu pod montaż drzwi o wymiarze w świetle 100/200cm wraz ze wzmocnieniem nadproża belką stalową C100. Blok powstały po wycięciu otworu należy podzielić na mniejsze elementy, których rozmiar
i waga będzie umożliwiać ich załadunek i transport ręczny. Usunięcie gruzu z budynku zostanie wykonane przez Zamawiającego.

2.        Montaż ościeżnicy i skrzydła drzwiowego o wymiarze w świetle 100/200cm (ościeżnicę i skrzydło drzwiowe dostarcza Zamawiający).

3.        Montaż ścianki działowej gr. 12 cm z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym, pokrycie 2-stronne, 2-warstwowe, wypełnienie wełna mineralną wraz z paroizolacją ściany i wykonaniem wzmocnień pod montaż zestawów nadłóżkowych. Ścianę należy pozostawić z wykonaną gładzią gipsową i przygotowaną do malowania (gruntowanie podłoża i malowanie zostanie wykonane przez Zamawiającego).

4.        Wykonanie w powstałych z podzielenia pomieszczenia salach chorych instalacji gazów medycznych klasy IIb wraz z wpięciem jej do istniejącej instalacji i montażem
2 kompletów zastawów nadłóżkowych (przekazanych przez Zmawiającego).

5.        Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - wykonanie prób szczelności, przedmuchanie i napełnienie.

Termin realizacji zamówienia:

Max. do 14 dni od dnia podpisania umowy, lecz  nie później  niż do dnia 12.08.2016 roku.

Miejsce wykonania zamówienia:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

Termin złożenia oferty do: 29.07.2016 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

29.07.2016 r. godz. 11:15 - pokój 101

Warunki płatności:

Warunki płatności reguluje § 4,5  wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznychEdyta Prajsnar  tel. -13 43 78 208

w sprawach formalnych(proceduralnych) –z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –   Monika Koś tel. 13 4378497

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

Sposób złożenia oferty Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno Sekretariat, pok. 275 z dopiskiem : „Oferta –  Wykonanie robót budowlano- montażowych w salach  chorych  na Oddziale Gastroenterologicznym Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57. EZ/214/ 80/2016”

z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie.

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 i 2a - Zakres prac  do wykonania

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
zał.1 formularz ofertowy
zał.2 zakres prac
zał.2a zakres prac
zał.3 wzór umowy
wybór najkorzystniejszej oferty


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000