Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | W związku z organizacją 30 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków, uprzejmie informujemy, ze w dniu 6 lipca br. (sobota) w godzinach od 13.00 do 15.00 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w obrębie dróg dojazdowych do Szpitala. Prosimy o ostrożność i cierpliwość, a także o stosowanie się do poleceń policjantów i pozostałych służb. |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Przeglądy sanitarne budynków

Numer: EZ/214/55/2016

Data składania ofert: 2016-05-13

Data otwarcia ofert: 2016-05-13

 

                  Krosno, dnia 09.05.2016
                                                                 
Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II                                                                                   
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,                                                         
tel. / 13-4378 227 lub fax 13-4378 497                                                                                            
nr sprawy EZ/214/55/2016
email:sezam.szpital@krosno.med.pl                                                                      
www.krosno.med.pl          
 
                                                                              
Zapytanie ofertowe
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,
38-400 Krosno
zaprasza do złożenia oferty na: przeglądy sanitarne budynków - (c.o,, c.w.u, wentylacja mechaniczna, gaz ziemny, wod-kan).

 
Przedmiot zamówienia:
Przeglądy sanitarne budynków - (c.o, c.w.u, wentylacja mechaniczna, gaz ziemny, wod-kan).
Termin realizacji zamówienia:
 
Wykonawca wykona 1 etap przedmiot umowy w terminie do dnia 30 maja 2016r. oraz 2 etap przedmiot umowy w terminie do dnia 21 listopada 2016 r.
 
Miejsce wykonania zamówienia:
 
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57
Miejsce i termin złożenia oferty:
 
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do: 13. 05. 2016 r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:
13.05. 2016 r. godz. 11:15
Warunki płatności:
Zgodnie z §6 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)
Inne szczególne warunki:
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
sprawach merytorycznych: Bartłomiej Prajsnar  tel. 13 43 78 319
w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Arkadiusz Bąk telefon 13 43 78 466

Sposób złożenia oferty
Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno
Sekretariat, pok. 275
z dopiskiem
„Oferta –  przeglądy budynków (c.o., c.w.u., wentylacja mechaniczna, gaz ziemny, wod-kan.) EZ/214/55/2016 ”
 z dopiskiem    „Nie otwierać w Sekretariacie”
 
Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)
Załączniki
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 - zestawienie budynków  
Załącznik nr 3 – wzór umowy
…………………………………............................
Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 Załączniki:
wzór umowy
formularz ofertowy
załącznik 2
wybór ofert


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000