Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Wykonanie nowej klimatyzacji w pomieszczeniu Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

Numer: EZ/214/83/2014

Data składania ofert: 2015-01-08

Data otwarcia ofert: 2015-01-08

nr sprawy EZ/214/83/2014                                                                             Krosno, dnia 15.12.2014 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                 email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,
38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie  nowej  klimatyzacji w pomieszczeniu Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

 

Przedmiot zamówienia:

1.          Przedmiot zamówienia:

a)       Wykonanie  nowej  klimatyzacji w pomieszczeniu Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej (punkt pobierania materiałów do badań) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. 

b)       W zakresie wykonawcy pozostają obliczenia wielkości, wydajności urządzenia oraz dobór automatyki sterującej zapewniającej utrzymanie temperatury w pomieszczeniach na poziomie 19°C (+/- 1°C) przy założonej temperaturze zewnętrznej 32°C oraz  uwzględniając zainstalowane urządzenia w pomieszczeniach  Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.

c)       Trasa instalacji chłodzącej i elektrycznej należy wykonać w szybie instalacyjnym. Obwód instalacji elektrycznej zabezpieczyć odpowiednio dobranymi wyłącznikami nadprądowymi. Powstałe ubytki oraz malowanie należy naprawić.

d)       Jednostka zewnętrzna zamontowana będzie na podeście przy gruncie na zewnątrz.

opis przedmiotu zamówienia zawiera również wzór umowy (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Termin realizacji zamówienia:

 

max. 21 dni licząc od podpisania umowy   

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do: 08.01.2015 r. godz. 11:00,  sekretariat pokój nr 275

Termin otwarcia ofert:

08.01.2015 r. godz. 11:15 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pokój nr 101

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Bartłomiej Prajsnar tel. 13 43 78 319

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

 

 

 

Sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

Oferta – Wykonanie  nowej  klimatyzacji w pomieszczeniu Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, EZ/214/83/2014” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Formularz ofertowy
Wzór umowy
wzór umowy zmiana 17 12 2014
wyjaśnienia
wybór ofert


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000