Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | W związku z organizacją 30 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków, uprzejmie informujemy, ze w dniu 6 lipca br. (sobota) w godzinach od 13.00 do 15.00 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w obrębie dróg dojazdowych do Szpitala. Prosimy o ostrożność i cierpliwość, a także o stosowanie się do poleceń policjantów i pozostałych służb. |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Montaż systemu do poprawy jakości ciepłej wody użytkowej

Numer: EZ/214/106/2014

Data składania ofert: 2014-12-04

Data otwarcia ofert: 2014-12-04

nr sprawy EZ/214/106/2014                                                                          Krosno, dnia 24,11,.2014 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,
38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

pMontaż systemu do poprawy jakości ciepłej wody użytkowej

 

I. Przedmiot zamówienia:

Montaż systemu do poprawy jakości ciepłej wody użytkowej

II. Termin realizacji zamówienia:

 

max. 45 dni licząc od podpisania umowy,

III. Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do: 04.12.2014 r. godz. 11:00

V. Termin otwarcia ofert:

04.12.2014 r. godz. 11:15

VI. warunki  (podmiotowe) udziału w postępowaniu:

VIa. posiadanie wiedzy i doświadczenia;

Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie analizy dokumentów złożonych na potwierdzenie posiadania przez Wykonawcę odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Należy dołączyć do oferty

a)       Wykaz wykonanych robót w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie potwierdzających wykonanie przynajmniej   trzech robót związanych z wykonaniem lub remontem instalacji sanitarnych na kwotę nie mniejszą niż 20 tys. każda (wzór – załącznik nr 3)

b)       Dokumenty potwierdzające, że roboty wskazane w pkt 1. zostały wykonane

należycie

c)       Wykaz co najmniej  trzech  jednostek służby zdrowia, które posiadają zamontowany taki sam typ generatora dwutlenku chloru co proponowany w tym postępowaniu (wzór – załącznik nr 6)

d)       Oświadczenie, że wykazane  w pkt. c systemy pracują prawidłowo przez okres co najmniej ostatnich trzech lat. (Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania oświadczeń w jednostkach, które zostały wykazane) – Oświadczenie dołączyć do załącznik nr 6

VIb.

dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie analizy dokumentów złożonych na potwierdzenie posiadania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Wykonawca winien dysponować:

Kierownikiem robót sanitarnych posiadającym  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,   wodociągowych  

Wykonawca złoży:

1.       Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli zapisy ustawy nakładają taki obowiązek

VII. Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

VIII. Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany:

a)    korzystne dla Zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikało by to z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie, w szczególności w ratach zamiast jednorazowej płatności lub w większej ich liczbie, bądź przewidujące dłuższy termin zapłaty.

b)    przewidujące dłuższy termin wykonania zamówienia na skutek obiektywnych okoliczności, których nie można było przewidzieć jak: działanie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym umową terminie. Strony przyjmują do zastosowania w niniejszej umowie następującą definicję siły wyższej: Siła wyższa to zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych do stron, które zasadniczo i istotnie utrudniając wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.

c)     Zmiana stawki podatku VAT

d)    Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku realizacji w drodze odrębnej umowy zamówień powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań.

e)     zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego

f)     Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku przerwania robót nakazanego przez Zamawiającego. 

g)     Wydłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku konieczności zmiany dokumentacji projektowej;

h)    Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji prac, na wniosek Wykonawcy,
w przypadku jakiejkolwiek przeszkody w realizacji umowy, którą nie da się przypisać  Wykonawcy

i)      Przewidujące dostawy równoważne w nowszej i lepszej technologicznie ich wersji pod warunkiem nie zwiększenia ceny;

j)      Zmiana kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych pod warunkiem spełniania przez nich warunków określonych w Zapytaniu ofertowym i wzorze umowy

k)    Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy z przyczyn technicznych, organizacyjnych lub pogodowych, niemożliwe jest  rozpoczęcie w odpowiednim terminie  lub prowadzenie robót budowlanych.

 

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Stanisław Szurlej   tel. 13 43 78 511

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

     

 

Sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

Oferta – Montaż systemu do poprawy jakości ciepłej wody użytkowej

EZ/214/106/2014” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – wzór wykazu robót

Załącznik nr 4 – wzór wykazów osób

Załącznik nr 5 - wymagane parametry generatora dwutlenku chloru do zwalczania bakterii Lionela

Załącznik nr 6 – wzór wykazu jednostek służby zdrowia, które posiadają zamontowany taki sam typ generatora dwutlenku chloru co proponowany w tym postępowaniu,

 

 

 

………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Zapytanie ofertowe
wzór umowy
załącznik nr 3
Zalaczniknr4–wzór wykazu osob
zalacznik 5 do generator achloru
Dokumentacja projektowa
Formularz ofertowy
odpowidzi
wybór ofert


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000