Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | W związku z organizacją 30 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków, uprzejmie informujemy, ze w dniu 6 lipca br. (sobota) w godzinach od 13.00 do 15.00 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w obrębie dróg dojazdowych do Szpitala. Prosimy o ostrożność i cierpliwość, a także o stosowanie się do poleceń policjantów i pozostałych służb. |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Dostawa kotła Vitodens 200-W 60 kW z wymiennikiem ciepła ze stali nierdzewnej moc 60 kW wraz z montażem

Numer: EZ/214/42/2014

Data składania ofert: 2014-05-26

Data otwarcia ofert: 2014-05-26

nr sprawy EZ/214/42/2014                                                                                           Krosno, dnia 12.05. 2014 r.

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-4378 497                                                                                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

                                              

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Dostawa kotła Vitodens 200-W 60 kW z wymiennikiem ciepła ze stali nierdzewnej moc 60 kW wraz z montażem

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa kotła Vitodens 200-W 60 kW z wymiennikiem ciepła ze stali nierdzewnej moc 60 kW wraz z montażem

 

1.     Wykonawca, zobowiązany jest do spełnienia na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni następujących świadczeń:

a)    dostarczenia własnym transportem i na własne ryzyko przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, budynku Oddziału Odwykowego.

b)    rozładunku przedmiotu umowy ze środka transportu oraz ich przetransportowania [wniesienia] do pomieszczenia kotłowni budynku Oddziału Odwykowego, rozpakowania z opakowań

c)     odłączeniu od instalacji i demontażu zainstalowanego kotła HOVAL

d)    montaż i przyłączenie do instalacji kotła Vitodens 200-W 60 kW

e)     adaptacji sterowania pracy kotłów. Należy dokonać połączenia automatyki sterującej dostarczonego kotła z zainstalowanym kotłem dwupaliwowowym typ UNO3, zapewniając możliwość pracy grupowej.

f)     dostawa armatury i innego osprzętu niezbędnego do przyłączenia kotła do instalacji i komina spalinowego.

g)     rozruchu, nastaw i regulacji zamontowanego urządzenia potwierdzone protokołem.

h)    przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu umowy

i)      wraz z urządzeniem dostarczyć dokumenty: certyfikat, atest, instrukcje i inne wymagane przepisami dla tego typu urządzeń celem zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy kotłowni.

Termin realizacji zamówienia:

 

Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie maksymalnie 30 dni licząc od dnia podpisania umowy.

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do: 26.05. 2014 r. godz. 11:00

 

 

Termin otwarcia ofert:

26.05. 2014 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Stanisław Szurlej - tel. 13 43 78 511

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 227

 

Sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

Oferta - Dostawa kotła Vitodens 200-W 60 kW z wymiennikiem ciepła ze stali nierdzewnej moc 60 kW wraz z montażem EZ/214/42/2014”

z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

 

 

  I.    Oświadczenia dodatkowe

 1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia .....................................................................................................................

 3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

 4.    Okres związania ofertą: ......................................................................................................................................................

 5.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia.............................................................................................

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

…………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Wybór ofert


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000