Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Badania sprzętu ochronnego - wyposażenie rozdzielni Szpitala w okresie 2 lat.

Numer: EZ/214/9/2014

Data składania ofert: 2014-03-04

Data otwarcia ofert: 2014-03-04

 

Krosno, dnia. 21.02.2014 r.

 


 


 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. / fax 013-4378497 lub 215 Znak sprawy EZ/214/9/2014

email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl


 

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na: usługę badania sprzętu ochronnego -wyposażenie rozdzielni Szpitala w okresie 2 lat


 


 

Przedmiot zamówienia:


 

1.Rękawice dielektyryczne par 10 /co 6 miesięcy/.

2 Kalosze dielektyryczne par 22 /co 6 miesięcy/.

3.Wskaźnik napięcia szt 2 /co 6 miesięcy/.


 


 

4.Drążek izolacyjny szt 6 / co rok/.


 


 

5.Dywanik dielektryczny 1mx1m szt 128 /co 24 miesiace/.

6.Chodnik dielektyryczny mb 157 /co 24 miesiace/.


 

W ofercie należy uwzględnić koszty związane z odbiorem sprzętu z rozdzielni Szpitala i dostawy do rozdzielni po badaniu


 

Badania należy wykonać w czterech etapach dla zapewnienia mnimalnego wyposażenia w rozdzielniach. Terminy odbioru sprzętu do badania zostaną ustalone w umowie.


 

Badania należy wykonać 14 dni od dnia podpisania umowy.


 

Na każdy zbadany sprzęt należy wystawić poświadczenie dopuszczające doeksploatacji, a sprzęt powinien być prawidłowo oznakowany metryczką.

Termin realizacji zamówienia:


 

2 lata

Okres gwarancji:


 

/od 6 miesięcy do 24 miesięcy/.

Miejsce wykonania zamówienia:


 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

Miejsce i termin złożenia oferty:


 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do: 04.03.2014 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:


 

04.03.2014 r. godz. 11:00

Warunki płatności:

płatność nastąpi przelewem w terminie min. 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych – Kier.Sekcji Esploatacji Stanisław Szurlej

tel 13 43 78 511

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –Ryszard Karpiński tel. 13 43 78 216,


 


 


 


 


 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275 z dopiskiem „ Badanie sprzętu dielektrycznego”.

EZ/214/9/2014 r. Nie otwierać w Sekretariacie.

Lub za pomocą faksu na nr: 13 43 78 216 lub e-mailem rkarpinski@krosno.med.pl


 


 


 


 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy-katalog poniższy jest otwarty):


 

 1. Identyfikacja

 1. Nazwa wykonawcy

 2. Adres siedziby

 3. NIP

 4. KRS/EDG

 5. Nr r-ku bankowego


 

 1. Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 1. cenę netto

(słownie złotych )

 1. podatek VAT

(słownie złotych )

 1. cenę brutto

(słownie złotych )


 

 1. Oświadczenia dodatkowe

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 2. Potwierdzam termin realizacji zamówienia

 3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

 4. Oferuję gwarancję na okres (jeżeli dotyczy)

 5. Okres związania ofertą:

 6. Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.

 7. Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wykaz sprzetu

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - specyfikacja i warunki


 


 

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
wykaz sprzętu
załącznik nr 2
załącznik nr3
załącznik nr 4


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000