Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Opracowanie zmiany dokumentacji urządzeń dźwigowych

Numer: EZ/214/14/2014

Data składania ofert: 2014-02-13

Data otwarcia ofert: 2014-02-13

                                                                                                                                                 Krosno, dnia 30.01.214

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II                                                                                   

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,                                                         

tel. / fax 013-4378 227 lub 497                                                                                     nr sprawy EZ/214/14/2014

email:sezam.szpital@krosno.med.pl                                                                      

www.krosno.med.pl          

                                                                              

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

opracowanie przez Wykonawcę  w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” projektu zmienionego istniejącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę urządzeń dźwigowych z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów, zamontowanych w budynku E (łącznik) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej z rozdziałem na dwa etapy: a)  etap I – dźwigi osobowe, b) etap II – dźwigi towarowe

 

Przedmiot zamówienia:

 

1.       Przedmiotem Umowy jest opracowanie przez Wykonawcę  w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” projektu zmienionego istniejącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę urządzeń dźwigowych z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów, zamontowanych w budynku E (łącznik) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej z rozdziałem na dwa etapy

a)        etap I – dźwigi osobowe

b)       etap II – dźwigi towarowe   

2.       Przedmiotem zmówienia jest również uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, (jeżeli będzie wymagana) oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego, w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”.

3.       Zakres opracowania:

a)       Zmiana istniejącej dokumentacji projektowej pn „ Przebudowa urządzeń dźwigowych z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów, zamontowanych w budynku E (łącznik)”, polegająca na rozdziale istniejącej dokumentacji na dwa powiązane tematycznie ze sobą elementy (etapy), pozwalające na ogłoszenie i przeprowadzenie dwóch niezależnych postępowań o zamówienie publiczne.

b)       Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi, że celem rozdziału dokumentacji na dwa niezależne elementy (etapy) konieczne będzie wprowadzenie zmian do istniejącej dokumentacji projektowej, a zmiany te spowodują konieczność zmiany pozwolenia na budowę to Wykonawca zmiany takie wprowadzi i uzyska wymagane pozwolenie ma budowę.

Termin realizacji zamówienia:

 

Zgodnie z § 11 wzoru umowy.

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do: 13. 02. 2014 r.  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

13.02. 2014 r. godz. 10:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §4 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych Marek Dziedzic  - telefon  13  43  78  242/208- Sekcja Inwestycji

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –      Daniel Nowak  telefon  13  43  78  227/497

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :

„Oferta – Opracowanie zmiany dokumentacji  urządzeń dźwigowych EZ/214/14/2014 ”

 z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

  I.    Oświadczenia dodatkowe

 1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia .....................................................................................................................

 3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

 4.    Okres związania ofertą: ......................................................................................................................................................

 5.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia.............................................................................................

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

 

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Zapytanie
FORMULARZ OFERTOWY
wzór umowy
Uniewaznienie


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000